Friezen, omheech

1936 Speech (Frisian) Friezen, omheech [1] Yn ús lege Fryske lân, oppe greide foaral kinne wy as in ding fen stille bekoorlikens it sjongend omheechRead More

Ta bislút noch

1930 Concluding speech     [1] Ta bislút noch in inkeld wirdsje oer Dokkum en Bonifatius. Ik sei al det de geastdrift, dy wy toRead More

Een opleiding voor Journalisten

1938 Speech   Een opleiding voor Journalisten Inleiding op een buitengewone Algemeene Vergadering van de R.K. Journalisten-vereeniging op 20 Februari 1938 te Utrecht.[1] Een voordrachtRead More

Vrede door ontwapening

undated notes for a speech   Vrede door ontwapening [1] <1>[2] Vreugde hier te komen spreken. Geloof, hoop, liefde. Oorlog schijnt onvermijdbaar. Menschen tot strijdRead More

Ik zie de Hemelen open

1937 Opening speech   Ik zie de Hemelen open Woord ter Inleiding van den Feestavond ter viering van het 19de Eeuwfeest van den H. Diaken-MartelaarRead More

Hereenigingsdagen Nijmegen

1930 Introductions & words of thanks   Hereenigingsdagen Nijmegen 26-27-28-29 April 1930 [1]   ↑ Four typescripts (NCI OP94-4.5.6.7) of introductions and words of thanksRead More

De Internationale Bidweek

1934 Radio speech   De Internationale Bidweek III. De blijde hoop op Hereeniging onder de hulp van de Moeder van Altijddurenden Bijstand[1] Hooggeachte Luisteraars, metRead More

Pater van Keulen

1941 Solemn speech   Pater van Keulen [1]   Zijn naam klinkt sinds jaren als een program. Wie zijn naam hoort, denkt aan het ApostolaatRead More

Brugman. Leven en werken

6 April 1942 Speech MR Brugman. Leven en werken [1] “Praten als Brugman” Wie was dat? Een volksredenaar uit de 15de eeuw, Franciscaan of Minderbroeder.Read More

Het Eerherstel der Friezen

1927 Speech   Het Eerherstel der Friezen [1] Tot de meest geestdriftige oogenblikken van de mooie Bonifatius’ dagen mag zonder gevaar voor tegenspraak de huldeRead More

De Katholieke Pers

1936 Radio speech De Katholieke Pers [1] Rede, gehouden door den Geestelijken Adviseur der R.K. Journalisten-vereniging Prof. Dr. Titus Brandsma, O. Carm. voor de K.R.O.Read More

Mystiek in Nederland

undated (Radio?) Speech   MR. Mystiek in Nederland [1] Ik mag dan spreken over ‘Mystiek in Nederland’, trachten U een overzicht te geven – hetRead More

Dierenbescherming

1936 Speech   Dierenbescherming in het schoolprogram [1] De een heeft meer gevoel voor orde en schoonheid dan de ander. Maar van de orde enRead More

Mystiek en Pseudo-mystiek

1929 Speech   Mystiek en Pseudo-Mystiek Rede gehouden voor de R.K. Artsenvereeniging 9-11-’29 door Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm.[1] ‘t Is feest voor U vandaagRead More

De bloem in de zon

1938 Speech   De Bloem in de Zon Inleiding te houden onder de Studiedagen van de Interdiocesane Jeugdcommissie te Amersfoort 22 – 24 April 1938.[1]Read More

Heldhaftigheid

1935 Speech   Heldhaftigheid [1] Men zegt, dat wij leven in een grooten tijd, een tijd van groote mannen en vrouwen, een tijd van grooteRead More

De Katholieke Universiteit 1932-1933

1933 Valedictory address   De Katholieke Universiteit in 1932-1933 [1] Hoogwaardige Excellenties en Bestuursleden der St. Radboudstichting, Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren en Docenten, BibliothecarisRead More

Vrede en vredelievendheid

1931 Speech   Vrede en Vredelievendheid Rede gehouden te Deventer in de Bergkerk 11 Nov. 1931.[1]   Hooggeeerde wereldlijke en geestelijke autoriteiten der stad Deventer,[2]Read More

Godsbegrip

1932 Speech   Godsbegrip [1] Mijne Heeren, Bestuurderen der Sint-Radboud-Stichting, Curatoren, Professoren, Lectoren en Assistenten dezer Universiteit, Dames en Heeren Studenten en Gij allen, dieRead More