Studieclub van het Apostolaat der Hereeniging

1927

Notes for a speech

 

Studieclub van het Apostolaat der Hereeniging

[1]

Onder de schutse der H.Maagd, Middelares van alle genade, de altijddurende Bijstand, vereerd in Oosten en Westen.

Onmiddellijk werken aan de Hereeniging wel te onderscheiden van middellijk die Hereeniging steunen en bevorderen.

Onmiddellijke actie zeer voornaam, geldelijke steun noodzakelijk, maar buitengewoon belangrijk het scheppen van een gunstige sfeer voor die actie en dien steun door verheldering van het inzicht. Naast gebed studie, voorlichting.

Studieclub bestudeert het vraagstuk en geeft er voorloopige antwoorden op, bespreekt die antwoorden, wekt op tot voorzichtig en bedachtzaam vooruitgaan. Groot voorrecht studieleiders en een ijverig secretaris. Voorzitter meer de rol van bemiddelaar.

In dit apostolaat allen één[2], gedreven door de liefde tot de uitbreiding van het Rijk van Christus en de deelgenootschap van steeds meer aan het mystieke Lichaam van Christus.

De afgescheiden Christelijke kerken hebben eerste liefde. Zij staan ons zoo na, ze zijn ons zoo verwant. Velen zelfs geheel te goeder trouw en niets liever verlangend dan de volheid van het leven met Christus. Heerlijke gesteltenis.

Niet aansturen op verschilpunten, maar ons onderling één[3] voelen in het vele dat ons vereenigt en ons dan ook de voorname hoofdpunten van het Geloof nog levendiger voor den geest haalt. Intusschen de moeilijkheden niet ontveinzen.

Studieclub om de twee maanden een vraagstuk bespreken onder leiding. Portefeuille rondzenden. Kennis aankweeken en daardoor onze liefde. Heel geleidelijk verder werken. Referaten rondzenden. Publicaties in de pers. Brochures. Studien. Bibliotheek. Nijmegen.


  1. Typescript (NCI OP94-11), undated. According to the archive, it is dated 16 March 1927 (on behalf of the first meeting of the Study club which was held March 1927).
  2. In het typescript: ‘een’.
  3. In het typescript: ‘een’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2021