Korte inhoud der Latijnsche toespraak …

1926

Summary of a speech

 

Korte inhoud der Latijnsche toespraak van Prof. Brandsma, O.Carm. bij de ontvangst der twee Chineesche Bisschoppen aan de Universiteit

[1]

Al maakt de vacantie het onmogelijk, dat allen aanwezig zijn, blijde en dankbaar zijn de Professoren, die in de stad zijn, samengekomen om hulde te brengen aan de Hoogwaardige Bisschoppen, die uit het verre China als pelgrims de stad bezoeken. Door de Regeering opgedragen werkzaamheden verhinderen den Rector, door zijn tegenwoordigheid te toonen en in meer welsprekende woorden uit te drukken, op hoe hoogen prijs dit bezoek gesteld wordt. Een eer is het, den Rector te mogen vertegenwoordigen bij deze begroeting. Deze samenkomst doet ons weer beseffen, hoe nauw wij, hoever ook gescheiden, met elkander zijn verbonden, hoe verwant onze roeping is. Wat de Bisschoppen door prediking en zielzorg nastreven, het rijk Gods op aarde uit te breiden, dat doel wordt ook door de Hoogleeraren in de beoefening der menschelijke wetenschap nagestreefd. Maar wij bewonderen den moed en den ijver dezer Bisschoppen, die als sterke strijders voor ons staan. Het voorbeeld van den eerbiedwaardigen Martelaar van Nijmegen, dat diens standbeeld ons dagelijks voor oogen houdt, roert ons niet meer, omdat wij er aan gewoon zijn geraakt. Maar de komst dezer Bisschoppen brengt het ons weder in herinnering. Het beeld van Mgr. Hamer herleeft in den persoon dezer Bisschoppen. Als zij naar hun vaderland zijn weergekeerd, zal het Hamermonument ons niet slechts den illustren stadgenoot in het geheugen terugroepen, maar ook deze Bisschoppen, die zich door dit bezoek aan Nijmegen zonen van dezen Martelaar toonen en zijn voetstappen drukken. Wij hebben behoefte aan het voorbeeld van zulke mannen en zijn blij met[2] de komst dezer[3] Bisschoppen. Wij[4] hopen, door hun voorbeeld gesterkt, langs den weg der wetenschap zelve te komen en de studenten te leiden tot de Bron van alle Wijsheid en Waarheid, hopen tevens, dat in het land van den wijsgeer Lao’tse de prediking der Bisschoppen een anderen en[5] ware Tao toone, d.i. den weg door God voor den geest, van nature christelijk, afgebakend en door het Geloof belicht. Zoo make hun prediking het rijk, dat het Hemelsche wordt genoemd, in waarheid Hemelsch. In de gemeenschap der Heiligen zij ons werk met het hunne verbonden, opdat wij samen het nagestreefde doel bereiken. Op deze verbintenis worde het zegel gedrukt van den[6] bisschoppelijken zegen.

 


  1. Typescript, 1 page (NCI TBA OP91.032). On top of the page is written the date of: 31 Dec. 1926. The typescript shows a few corrections, see footnotes for the corrected text. The text is a summary of the speech Titus Brandsma held in Latin, welcoming two Chinese bishops at the Catholic University Nijmegen. See also: ‘Chineesche bisschoppen in ons land’, in: De Maasbode, 31 dec 1926 (avondblad), page 7.
  2. In the typescript, ‘over’ is corrected to ‘met’.
  3. In the typescript, ‘der’ is corrected to ‘dezer’.
  4. In the typescript, ‘, en’ is corrected to ‘. Wij’.
  5. In the typescript, ‘, den’ is corrected to ‘en’.
  6. In the typescript, ‘Uw’ is corrected to ‘den’.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2020