Ta bislút noch

1930

Concluding speech

 

 

[1]

Ta bislút noch in inkeld wirdsje oer Dokkum en Bonifatius. Ik sei al det de geastdrift, dy wy to Dokkum yn ús opnimme omt wy ús der wer spegelje yn de greate Apostel fen Fryslan, dy syn libben der for oer hie om Fryslan by[2] Kristus to bringen, det dy geastdrift hwat goeds is, nedich, tige nedich om de moed der yn to halden, ljeafde for mekoar to learen en ús as Friezen wer ien to fielen.

It is nou alwer fiif jier lyn, det de earste greate nationale bedevaart nei Dokkum gyng en der in 2000 Roomsken byinoar kamen under oanfiering fen de Aertsbiskop sels.

It scil dit jier de fiifte kear wirde[3]. Wy wolle hoopje, wy fortrouwe, det de nye Aertsbiskop as ien fen syn earste dieden him oan it haed stelle scil fen de Roomsken dy fen Fryslan en syn Apostel halde, om him yn Dokkum ear to bringen.[4]

Der moatte foaral dit jier, by dit earste lustrum wer safolle Friezen komme, det it der op bigjint <1v> to lykjen det der lykas[5] aldtiids tuzenden komme[6]. Dat kin heel wol, as de Friezen mar de beteikenis derfan bigripe det der in kreft yn skulet, dy greater is as men derop it earste each yn[7] sjucht. Der komt[8] in gefoel fen byinoarhearren oer ús, us ien witte as in folts, det Bonifacius ek as in ienheid seach en yn syn geheel bikeare woe.

Wy moatte[9] sokke dingen net allinne sjen as goed en nedich for us sels. Sokke dingen hawwe wy nedich as folts, as in stam dy byinoar heart en yn sijn tradysje [10] kreft fynt om it goede to dwaen.

Lit ik sizze meye: [11]

Ik forwachtsje jimme, dy ’t nei my lusterje dit jier to Dokkum.

Der prate wij fierder[12] oer us ideael: Fryslân oan Kristus.

Fryslân oan Krystus oan de han fen us ljocht de Greate Bonifacius dy us bij him brocht hat, oan de han fen Maria us Patronesse.

 


 1. Manuscript (NCI OP 125.5), 1 page double-sided, 1930. The text is written with a pen. Afterwards, with a pencil corrections are made. We present the corrected texts in footnotes.
 2. ‘oan’ is corrected to ‘by’.
 3. ‘weze’ is corrected to ‘wierde’.
 4. This refers to J.H.G. Jansen who was consecrated as Archbishop of Utrecht at 5 June 1930.
 5. ‘ho’ is corrected to ‘det der lykas’.
 6. ‘wier 12 a 13 tuzende’ is corrected to ‘tuzenden komme’.
 7. ‘sa … deryn’ is corrected to ‘der … yn’.
 8. Crossed out is ‘’sa wier’.
 9. ‘Men moat’ is corrected to ‘Wy moatte’.
 10. Crossed out is ‘sterke’.
 11. ‘Lit ik sizze meije:’ is added with pencil.
 12. Crossed out with pen: ‘as ik tominsten net earder noch in kans krij’.

 


 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023