Vrede en Vredelievendheid [1932]

1932

Speech outline

 

Vrede en vredelievendheid

[1]

Liefde tot den vrede.

Twijfel aan zijn verwerkelijking.

Werk voor den vrede voorbereiding tot oorlog.

Noodzakelijkheid van de verbetering der gezindheid.

Allen schuldig aan den oorlog. Geen juist begrip van vrede.

In alle tijden vredesherauten.

Christus’ vredesboodschap.

Bij alle scheiding een in de liefde tot den vrede.

Voor heel de wereld Christus’ vredesboodschap.

Niettemin overal strijd in de wereld.

Wie niet strijdt wordt onder den voet geloopen.

Het waarom van den oorlog. Wie maakt den oorlog.

Een openbaring hoe ziek de maatschappij is.

De belemmering van het vredeswerk. Nuttelooze conferenties.

Ontwapening sanctioneering van bewapening.

Andere meer radicale geneesmiddelen.

Een vrede op nieuwen grondslag.

Hervorming van de maatschappij. Leven en laten leven.

Eigenliefde en hebzucht de twee grootste kwalen.

De geest van vrede onder de menschen noodig. Schreiber.[2]

Het albeheerschend eigenbelang.

Het geidealiseerd collectief egoisme kenmerk van dezen tijd.

Naast liefde noodig vergevingsgezindheid.

Christus’ woorden: Bemin die u haten.

De H. Spiridion te Antiochië[3]

Met het eeuwig aanpassen aan den tijd komen we niet vooruit.

Tegenover de wijsgebeerte van Nietzsche de wijsbegeerte van liefde en vergeving.

Hoop op ons nuchter redeneerend volk.

De groote waarde van de openbare meening.

Het beroep van mr. Limburg[4] op steun van het volk.

Toezegging van den steun van het Nederl. volk.

Een woord van Paus Pius X: alle werk voor den vrede edel.

 


  1. Typescript (NCI OP112.14), 1 page. Outline of a speech, On the typescript the date of 10 Nov 1932 is given. At that date, Titus Brandsma gave a speech on this subject in Arnhem. See for a report: Arnhemsche Courant 11-11-1932. Probably the speech was similar to the one Brandsma gave one year earlier in Deventer: Vrede en vredelievendheid, 11 November 1931.
  2. Mgr. Christian Schreiber, bishop of Berlin 1930-1933.
  3. In the typescript ‘Constantinopel’ is corrected to ‘Antiochië’.
  4. Mr. Joseph Limburg (1866-1940), president of the Dutch unions for League of Nations and Peace.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022