De H. Cyrillus

1937

Article

 

De H. Cyrillus

[1]

De derde Prior-Generaal der Orde, wiens bestuur slechts kort is geweest, maar van de grootste beteekenis, omdat onder dit korte bestuur de geweldige vraag rees en ten gunste van een overplanting van de Orde naar Europa beslist werd, of het toelaatbaar was, de steeds erger wordende vervolgingen der Mahomedanen in het H. Land te ontvluchten. Sommigen voelden het als ontrouw en wilden liever als martelaar sterven. De H. Cyrillus, na den dood van den H. Brocardus omstreeks 1233 aan het hoofd der Broeders gesteld, een man, dien de oudste getuigenissen ons schilderen als mystiek in hooge mate begenadigd en door God in visioenen voorgelicht, wendde zich voor de beantwoording dezer moeilijke en voor het verder bestaan der Orde zoo beteekenisvolle vraag tot de H. Maagd Maria. Als antwoord ontving hij een hemelsche ingeving, dat hij den Broeders moest toestaan, naar Europa terug te gaan, en de blijde verzekering, dat naargelang de Orde in het Oosten hare kloosters zou verliezen, zij heerlijker zou opbloeien in nieuwe kloosters in het Westen. Zoo verlieten onder zijn bestuur de eerste Carmelieten het H. Land om veelal in het land hunner geboorte nieuwe kloosters te stichten. Tien jaar later had reeds te Aylesford in Engeland het Generaal-Kapittel der Orde plaats en werd de H. Simon Stock tot Prior-Generaal gekozen, die den hoofdzetel der Orde in Europa vestigen zou en haar reeds verbreid zou zien over alle Romaansche en Germaansche landen. De Orde ging een nieuwe toekomst tegemoet.

Dit wijs beleid in het bestuur der Orde, verbonden met tal van andere verlichtingen en voorspellingen, ook over de toekomst der Kerk, hebben hem in de Orde in het bijzonder als den wijzen leeraar met den roemvollen titel van Kerkleeraar doen eeren. Een groote reeks voorspellingen staat op zijn naam, maar het is wel zeker, dat de meeste ons niet in den oorspronkelijken vorm zijn bewaard gebleven en na de feiten, waarop zij zijn toegepast, een groote uitbreiding hebben ontvangen. Meer waarde bezit een ten zijnen name staande lange brief over de eerste geschiedenis der Orde, welke zoo wellicht niet persoonlijk door hem geschreven, toch op zijn aanwijzing voor en namens hem door een schrijver in zijn dienst te boek gesteld, een der oudste bronnen is voor de geschiedenis der Orde.

De Engelsche Carmeliet Bale, die uit de beste bronnen putte, stelt zijn dood op 7 Mei. Het moet in het jaar 1336 zijn geweest. De Orde viert zijn feest echter op 6 Maart.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. XXVI, Oct 1937, p. 136.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022