De H. Brocardus

1937

Article

 

De H. Brocardus

[1]

De tweede Prior-Generaal der Orde, die door haar een Regel te doen geven de nieuwe stichting heeft bevestigd. Zijn naam duidt aan, dat hij van Duitschen bloede was, al zeggen de oude verhalen, dat hij te Jeruzalem is geboren. Hij is dan een der nakomelingen van de Kruisridders, die na de eerste overwinningen in het H. Land een huisgezin stichtten en den grondslag legden voor den eersten opbloei van het koninkrijk Jeruzalem. Daarmede behoeft allerminst in strijd te zijn, dat hij tegelijk van Joodschen bloede was, gelijk de legende verhaalt, bedreven in hun taal en ervaren in hun geschriften. Zijn moeder zal dan een der vele Hebreeuwsche vrouwen zijn geweest, met wie, nadat zij het Katholiek Geloof hadden omhelsd, vele Kruisridders in het huwelijk traden in het H. Land, waar de christen vrouwen zeer weinig in aantal moeten zijn geweest.

Heeft het verhaal van zijn afkomst een eenigszins legendarische waarde, zeker is, dat hij kort na den dood van den H. Bertholdus op het laatst van het jaar 1199 of in het begin van 1200 door de Broeders op den Carmel, toen nog het eenige klooster, tot hun Prior werd gekozen, dat hij reeds spoedig na die keuze aan de eenvoudige kluizenaars-instelling in een Regel een vasteren grondslag heeft doen geven en aan de hand daarvan verschillende nederzettingen in het H. Land en het nabijgelegen Syrië heeft gesticht. Den Regel, een nadere omschrijving van de oude op den Carmel reeds aangenomen gebruiken, ontving hij van den H. Albertus, van Bisschop van Vercelli in Italië tot Patriarch van Jeruzalem verheven. Het is zeer waarschijnlijk, dat dit reeds in het eerste begin van diens verblijf in het H. Land geschiedde, in den jare 1205, uiterlijk 1206.

Drie en dertig jaren heeft hij de Orde bestuurd. Treffend is de legende van zijn sterven. Rondom zijn sterfbed bijeengekomen vermaande hij zijn medebroeders: “God heeft ons geroepen tot de Orde zijner H. Moeder en wij worden de Broeders van de Lieve Vrouw genoemd; beijvert u, dat gij u na mijn dood steeds dien eerenaam waardig toont.”

Deze legende is onder de Broeders blijven leven. Zij hebben er hun leven naar ingericht. Vóór de Hervorming was, wel zeer bijzonder in onze streken, de naam, waaronder de Orde van Carmel bekend was, die van Vrouwebroeders, een bewijs, dat het volk hen om deze godsvrucht liefhad. En nog altijd kent men de Carmelieten als de Orde van de Broeders en Zusters van Onze Lieve Vrouw, haar eerewacht.

De Orde viert het feest van den H. Brocardus op 2 September.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. XXVI, Sept 1937, p. 112.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022