De H. Simon Stock

1937

Article

 

De H. Simon Stock

[1]

Een der grootste mannen van de Orde van Carmel.

Zesde Prior Generaal, de eerste, die gekozen werd, nadat de Orde was overgeplant op Europeeschen bodem, en die haar Regel aanpaste aan de veranderde omstandigheden. Hij verkreeg van Paus Innocentius IV de goedkeuring van den gewijzigden Regel der Orde. Zij werd officieel onder de Bedelorden opgenomen en ontving daarmede de Pauselijke zending tot werkzaamheid in zielzorg en prediking, echter zoo, dat gebed en overweging in de eenzaamheid des kloosters als eerste roeping beschouwd bleef. Zoo schonk hij de Orde nieuw leven en God gaf, dat hij haar mocht zien opbloeien in de voornaamste landen van Europa. In de Nederlanden stichtte hij in 1249 de kloosters te Haarlem en te Brussel.

Maar zijn grootste roem is, dat hij door zijn godsvrucht tot Maria verkreeg, dat op de Orde het stempel werd gedrukt van de Orde der Broeders van Onze Lieve Vrouw. 16 Juli 1251 verscheen hem Maria en wees hem het kleed der Orde, waarvan het Scapulier het onderscheidingsteeken was, aan als het kleed harer Broeders. Door dit kleed aan te nemen, teekende men zich voortaan als haar kind en duizenden vroegen het Scapulier om daarmede met de Orde verbonden te zijn als kind van Maria. De middeleeuwen kenden de Carmelieten nauwelijks anders dan onder den naam ‘Lievevrouwebroeders’.

Zoo wordt hij ook afgebeeld met het Scapulier aan zijn hart gedrukt, symbool van zijn godsvrucht tot Maria, maar tevens van zijn liefde tot de Orde, waarbij dat kleed hem indeelt en waarvan hij roeping en wezen heeft bevestigd.

De H. Simon Stock schijnt in 1166 in Kent in Engeland te zijn geboren. Wellicht ging hij met de kruisvaarders naar het H. Land en trad als zoovelen hunner op den Carmel in de Orde. Bij haar vervolging in het H. Land keerde hij omstreeks 1241 naar Engeland terug, stichtte er het klooster te Aylesford, waar hij in 1245 of 1247 tot Prior Generaal gekozen werd. Hij stierf, 99 jaar oud, 16 Mei 1265 te Bordeaux. Met grond worden hem twee mooie Maria-hymnen toegeschreven, welke nog dagelijks in de Orde worden gebeden: Flos Carmeli en Ave, Stella matutina.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. XXVI, May 1937, p. 16.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022