Vereering (H. Hart van Maria)

1935

Encyclopedic entry

(Hart. Heilig Hart. II. Heilig Hart van Maria. A) Vereering

[1]

Met de verbreiding van de godsvrucht tot het H. Hart van Jesus kwam ook de godsvrucht op tot het H. Hart van Maria. Ook hier wordt het lichamelijk hart van Maria vereerd in de innigste vereeniging met de liefde, welke daarin brandde tot God en in en door en met God tot de menschen. Bijzondere nadruk wordt daarbij gelegd op de zuiverheid van het H. Hart van Maria als het schoonste voorbeeld voor de reinen van harte, aan wie Christus beloofde, dat zij God zullen zien. De officieele titel van het voorwerp der vereering is dan ook het zuiverste hart (purissimum cor) van Maria. Aan deze vereering ligt vooral een apostolische gedachte ten grondslag. Maria wordt vereerd als brandend van liefde en als slachtoffer van liefde voor de uitbreiding van het Rijk van haar Goddelijken Zoon. De groote bevorderaar dezer godsvrucht was de H. Joannes → Eudes. Na hem verdienen vermelding J. P. → Pinamonte, in de 17e eeuw, en Desgenettes, pastoor van N. D. des Victoires te Parijs, in het begin der 19e eeuw, stichter van de Broederschap, later verheven tot Aartsbroederschap, van het Heilig en Onbevlekt Hart van Maria, welke thans millioenen leden telt, door paus Pius IX genoemd “een ingeving des Hemels, een werk van God, een hulpbron der H. Kerk”. Bij de opname wordt een medaille omgehangen, welke door de zeer merkwaardige gebedsverhooringen den naam → “Wonderbare Medaille” heeft verkregen en de beeltenis van het H. Hart van Maria draagt als bron van zegening en genade. [2]

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XII. c. 783. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. In the printer’s proof we read an extra sentence: “Het feest van het H. Hart van Maria wordt gevierd op den Zaterdag na het feest van het H. Hart van Jesus.” The content of this sentence is in het publication part of the next paragraph, by Louwerse.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022