Werner

1938

Encyclopedic entry

 

Werner

[1]

Werner, Heilige. Volgens een niet geheel verwerpelijke overlevering slachtoffer van een Joodschen ritueelen moord op 19 April 1287 te Oberwesel. Hij zou toen een knaap van 14 tot 15 jaar zijn geweest en door een Jood, die hem in dienst had genomen, op Witten Donderdag na zijn Paaschcommunie zijn vermoord. Het lijk zou naar een bosch bij → Bacharach zijn gebracht; daar werd een prachtige herinneringskapel te zijner eer gebouwd. Een deel van W.’s gebeente werd in 1548 naar Besançon overgebracht, wat aanleiding werd tot zijn vereering ook in Franche-Comté. Al pleiten vele gronden voor de echtheid der overlevering, zoodat hier werkelijk een ritueele moord schijnt te hebben plaats gehad, die aanleiding werd tot heftige Jodenvervolging, toch dient er op gewezen, dat de moord klaarblijkelijk geschiedde door een enkeling wiens daad geen officieel karakter droeg.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 146. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022