Veronica van Jerusalem

1938

Encyclopedic entry

 

Veronica van Jerusalem

[1]

Veronica van Jerusalem, Heilige, althans als zoodanig vereerd volgens een legende, die echter geen voldoenden geschiedkundigen ondergrond vindt en eerst in de vijfde, zesde eeuw vermeld wordt. Deze ziet in haar een vrouw, die Jesus op zijn kruisweg tegemoet treedt en op den doek, waarmede zij zijn gelaat afwischt, zijn gelaatstrekken afgedrukt vindt. Bij het opkomen der godsvrucht van den kruisweg in de 16e eeuw is dit de 6e statie geworden. Men heeft haar soms vereenzelvigd met andere vrouwen uit den tijd van Christus, als de vrouw, die aan bloedvloeiing leed en door Christus genezen werd, noemt haar ook → Berenice naar twee prinsessen van dien naam uit het huis van Herodes den Grooten. Het H. Aanschijn, in St. Pieter te Rome vereerd, is niet te vereenzelvigen met den doek van Veronica, wijl dit op doek is geschilderd. Bekend is uit het Evangelie slechts, dat vrome vrouwen Jesus haar medelijden betoonden, over Hem weenden. Alle nadere bijzonderheden over haar optreden ontbreken. → Aanschijn van Christus.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIII., c. 387. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022