Een prachtboek over Mariavereering

1924

Article

 

Een prachtboek over Mariavereering

Door Prof. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Nijmegen.[1]

 

Na jaren voorbereiding en wachten ziet nu eindelijk het mooie boek van Pater Angelinus Koenders over Maria in den eeredienst der Katholieke Kerk het licht.

Wij weten wel en het kan niet anders, Maria neemt in den openlijken eeredienst der Kerk, in hare gebeden en plechtigheden een allervoornaamste plaats in, maar nog nooit werd in een boek als dit samengebracht, op welke heerlijke manier gedurende alle tijden, in alle streken der wereld, in het Oosten zoowel als in het Westen, in alle taal en beeldspraak Maria werd gehuldigd, wanneer de geloovigen samenkwamen om hun godsdienstige plechtigheden te vieren.

Het is een groot boek, de stof liet zich niet in een klein bestek samenvatten, wilde men eenigzins een beeld geven van de grooten rijkdom der Maria-vereering.

Het is een kostbaar boek, een prachtwerk, omdat, waar in den breede beschreven wordt, hoe men Maria steeds zulk een stoffelijk en geestelijk rijke hulde bracht, die beschrijving het karakter dragen moest van de hulde zelve en ook een sieraad moest zijn, een hulde, Maria waardig. Een menigte groote platen, alle bewijzen van Maria’s huldiging en verheerlijking versieren het werk, terwijl het op houtvrij papier in groot formaat onbekrompen wordt uitgegeven.

Om den prijs geen beletsel te doen zijn om het ingang te doen vinden, wordt het in afleveringen van Fl. 1,25 uitgegeven. Waar deze maandelijks verschijnen, kan men met een jaarlijksche uitgave van Fl. 15.- zich dit schoone werk aanschaffen. Vermoedelijk zal de uitgave in vier jaar afgesloten zijn.

De aankondiging en aanbeveling van dit werk is voor mij een vreugde, niet slechts omdat het jammer wezen zou, dat dit werk, dat al jaren op uitgave wacht, vruchteloos zou zijn geschreven, maar ook omdat ik me voorstel, dat het niet weinig zal bijdragen om Maria meer te doen vereeren en den waren algemeenen zin van de Maria vereering te doen begrijpen. Zonder een of anderen vorm van Maria-vereering ook maar in het minst te willen afbreken, in tegendeel, want uit hun rijkdom en verscheidenheid is de Maria-vereering der Kerk opgebouwd, doet het toch goed, eens te mogen wijzen op alle vormen samen en in het licht te stellen, dat met één vorm van godsvrucht de Maria-vereering niet is uitgeput.

De Redactie van Carmelrozen is gaarne bereid, inschrijvingen op het werk aan te nemen.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. XIII, Dec 1924, p. 192.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022