De Z. Joannes Soreth

1937

Article

 

De Z. Joannes Soreth

[1]

Een vernieuwer, een hervormer, die omstreeks het midden der 15de eeuw na de inzinking, veroorzaakt door het Westersche Schisma en door de Zwarte Dood, welke op alle Orden en op geheel de Kerk zoo nadeelig inwerkten, de Orde van Carmel opnieuw deed opbloeien en door de stichting van een Tweede en Derde Orde niet slechts haar roeping bevestigde en versterkte, maar haar ook een veel grooter verbreiding gaf.

Hij is voor de Orde een man van Gods bijzondere Voorzienigheid geweest. De bekende Franciscaan Pater Brugman prijst de Orde van Carmel gelukkig, omdat zij zulk een man tot Generaal mocht hebben, zou het voor zijn eigen Orde een voorrecht achten, indien zulk een man aan haar hoofd zou staan. Hij werd geboren in 1394 te Caen in Normandië, waar hij ook in de Orde trad. Hij deed er ook zijn eerste studiën om die te bekronen in 1437 als doctor te Parijs. Van de omstreeks dien tijd gestichte Universiteit van Caen was hij onder de eerste Hoogleeraren. In 1440 staat hij als Provinciaal aan het hoofd der Fransche Provincie en hij blijft die Provincie besturen, totdat hij in 1451 te Avignon tot Generaal der Orde wordt gekozen. Hij doorkruist nu, in allen eenvoud reizend, meestal met een enkelen gezel en op een ezel gezeten, de verschillende Provincies der Orde om overal nieuw leven te brengen. Het meest vond zijn ijver weerklank in de Nederlanden, zoodat hij in Luik zijn gewoon verblijf had en in de kloosters van Haarlem en Mechelen de steunpunten vond van zijn hervorming. In de Nederlanden stichtte hij ook in 1453 te Geldern, thans in het Rijnland, het eerste klooster der Carmelitessen, nog tijdens zijn leven verbreid over verschillende landen. In Frankrijk mocht hij het kleed der Orde geven aan de Z. Francisca d’Amboise, die zijn groote steun werd om zijn stichting in Frankrijk ingang te doen vinden. Hij schreef een uitleg van den Regel, waarbij hij de enkele verzachtingen door de Pausen gegeven, aanvaardde, maar volgens den verzachtenden Regel de Orde tot de hoogste heiligheid opvoerde. Een geheele reeks Zaligen in de laatste helft der 15de eeuw juist na de invoering van den verzachtenden Regel met de Hervorming van den Z. Joannes Soreth vormen de schitterendste bekroning van zijn hervormingswerk. Man van gebed, was hij een vurige vereerder van het H. Sacrament des Altaars, dat hij eens uit een brandende kerk, eens uit de handen van heiligschennende soldaten mocht redden. Hij stierf na een 20-jarig bestuur in 1471 te Angers. Zijn feest wordt gevierd op 28 juli.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. XXVI, Dec. 1937, p. 180.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022