De H. Albertus van Sicilië

1938

Article

 

De H. Albertus van Sicilië

[1]

In de Orde van Carmel van ouds bekend en vereerd om zijn godsvrucht tot het Goddelijk Kindje Jezus en daarom ook met het Kindje in zijn armen afgebeeld. Die liefde tot den kleinen Jezus heeft hem ook doen vereeren als Patroon van de jeugdige Carmelieten, van de studeerende jeugd en als zoodanig wordt hij vaak afgebeeld met een brandende lamp, de lamp der wijsheid. Hij werd geboren in Sicilië, waarschijnlijk nog in de eerste helft der 13de eeuw, te Pozzo di Gotto in de nabijheid van Trepani, in welke laatste stad hij in de Orde trad. Zijn ouders waren twintig jaar kinderloos geweest en baden dezen zegen van hun huwelijk af met de belofte, hun kind aan den dienst van Maria toe te wijden. Ingetreden in Carmels Orde, heeft hij er spoedig uitgemunt in deugd en wijsheid; allerlei legenden zijn over zijn prediking en wonderen bewaard, en hij moet in groote vereering hebben gestaan, wat vooral bewezen wordt door zijn verkiezing tot Provinciaal der Siciliaansche Provincie, in welke hoedanigheid hij te Brugge in het jaar 1297 het Generaal Kapittel der Orde moet hebben bijgewoond. Van de wonderen, in de legende van zijn leven verhaald, zijn vooral in herinnering gebleven, dat hij tijdens een beleg van de stad Messina, de stad waar hij als Provinciaal woonde, door zijn gebed verkreeg, dat schepen met levensmiddelen, welke de haven niet konden binnenloopen, op onverklaarbare wijze er in slaagden, in de stad te komen; vervolgens dat hij bij een overstrooming een groep Joden, die dreigden te verdrinken, beloofde te redden, wanneer zij zich bekeerden en op hun verklaring, daartoe bereid te zijn, indien hij hen redde, over het water naar hen toeliep, hen doopte en behouden aan land bracht. Deze macht over het water is wellicht aanleiding geworden, hem te vereeren als Patroon tegen de koorts door het gebruik van water, met indompeling zijner relieken gewijd. Naar alle waarschijnlijkheid viel zijn sterfjaar in 1305 op den 7 Augustus te Messina. Zoo groot was de roem zijner heiligheid, dat op den dag der begrafenis het volk van Messina van geen Uitvaartmis wilde weten en hem wilde huldigen als een Heilige. Toen de geestelijkheid zich daartegen verzette, zouden twee Engelen zijn verschenen en het Os justi den Introitus van de Mis van een Heiligen Belijder, hebben ingezet. Zeker is, dat hij al zeer spoedig als Zalige is vereerd en men in de Orde om de groote vereering, welke hij genoot, jarenlang sterk op zijn heiligverklaring heeft aangedrongen. Deze had echter eerst in 1471 plaats. Zijn feest wordt gevierd op 7 Augustus.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXVI, April 1938, p. 280.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022