De Heilige Joannes van het Kruis

1938

Article

 

De Heilige Joannes van het Kruis

[1]

De mystieke kerkleeraar en als zoodanig de hoogste roem van de Orde van Carmel, zoo bijzonder tot het gebed en tot het mystieke leven door God geroepen.

De geestdriftige en trouwe gezel van de H. Teresia in haar merkwaardige poging om aan de Orde van Carmel de heerlijkheid van haar eerste instelling op gebed en vereeniging met God terug te geven.

Nauwelijks enkele maanden nadat de H. Teresia te Avila haar eerste klooster van Hervormde Carmelitessen had gesticht, trad Juan de Yepes in 1563 bij de Spaansche Carmelieten in, reeds aanstonds uitmuntend in stiptheid en liefde tot het verkeer met God. Hij dacht er over, een nog strengere afzondering te zoeken bij de Karthuizers, toen hij de H. Teresia ontmoette en van haar leerde, hoe zijn ideaal in den Carmel zelf kon worden bereikt. Met een paar anderen, tot hetzelfde ideaal getrokken, sticht hij te Durvelo het eerste klooster van Hervormde Carmelieten, weldra door andere gevolgd.

Hij is door woord en geschrift de geestelijk leider der Orde geworden. In meesterlijke werken vol diepen zin, als De Bestijging van den Berg Carmel en De Donkere Nacht leert hij, hoe wij stervend aan hetgeen onze natuur en de wereld rondom ons vragen alleen voor God en met God kunnen leven, om in De Liefdevlam en Het Geestelijk Lied te toonen, tot welk een hoogte God den mensch, die voor Hem alleen leeft, kan en wil opvoeren. In gedichten en brieven bevestigt hij nog hetgeen in deze werken geleerd wordt. Hij brengt hetgeen hij leert zelf in beoefening door de grootste gestrengheid van leven en een wonderbaar opgaan in gebed en overweging, maar vooral ook door een heldhaftig verdragen van miskenning en lijden, zoodat het hem een ideaal werd, waarom hij God vroeg: “Lijden en veracht worden om U”. Hij vroeg en verkreeg te sterven in een klooster, waar men hem niet achtte om ook in den dood vergeten en miskend te zijn. Merkwaardig is, hoe hij er zijn uiterste best voor deed, niet door het schepsel van den Schepper te worden weggetrokken. Wel waardeerde hij in de schepping de heerlijke gaven Gods, maar slechts onmiddellijk door tot God te worden opgevoerd en ze met Hem te genieten. Hij stierf te Ubeda in den nacht van 13 op 14 December 1591.

De Kerk viert zijn feest op 24 November.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXVII, Dec. 1938, p. 180.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022