De H. Eliseus

1938

Article

 

De H. Eliseus

[1]

De leerling van Elias, voor wien als voor dien grooten Profeet de berg Carmel een der middelpunten was van zijn innerlijk zoowel als van zijn uiterlijk leven. De Profeet, die den geest van Elias ontvangen mocht en daardoor voor alle Carmelieten, die in dien geest moeten leven, een voorbeeld.

Is de Profeet Elias, tot wiens navolging de Orde van Carmel eenmaal werd gesticht en dien de school van den Carmel steeds als haar Toonbeeld en Leider heeft beschouwd, haar Vader te noemen, op dienzelfden grond vereert zij Eliseus als haar tweeden Vader.

Hij vroeg en verkreeg den dubbelen geest van Elias.

Dit beteekent, dat hij door oefening van deugden en liefde voor het gebed zichzelf tot de innigste vereeniging met God trachtte op te voeren, anderzijds God hem tegemoet trad, hem zijn inwoning deed ervaren: de vereeniging van het mystieke leven met de zelfheiliging.

Bij zijn zending tot het Joodsche volk trok hij zich gaarne na de prediking terug in de school van gebed en overweging, bij voorkeur op den Carmel, maar de groote wonderdoener van het Oude Verbond, de door God zoo begenadigde Ziener mocht ook herhaaldelijk zijn leven in eenzaamheid en in de beoefening der deugd bekroond zien door de hoogste mystieke begenadiging.

Hij werd een leermeester van vele deugden.

Aan Giezi leerde hij, niet het tijdelijke boven het geestelijke te stellen, aan Naaman, hoe de eenvoudige gehoorzaamheid wordt beloond, aan de veertig knapen eerbied voor wie de teekenen draagt van toewijding aan God. Hij gaf een voorbeeld van onthechting aan de wereld, toen hij alles verliet om Elias te volgen, terwijl wie hem herbergden, wisten, met hoe weinig hij tevreden was. Hij vreesde niet, zelfs aan machtige koningen te zeggen, wat hun plicht was en leerde op God vertrouwen, als hun toorn over hem kwam. In dat vertrouwen op God genas hij zieken, wekte dooden ten leven, scheidde de wateren tot een muur aan beide zijden van een weg over hun bedding. Hij maakte brak water tot een helderen drank en leschte met overvloedige wateren de versmachtende legers van Israël en Juda. Hij gebood aan het water een ijzeren bijl weer voor het grijpen te brengen. Voor een wachtende moeder verkreeg hij een lang verbeid kind. De reeks zijner wonderen is buitengewoon groot.

God gaf Zich aan hem, omdat hij zich aan God gaf.

De Orde van Carmel viert zijn feest op 14 Juni.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXVII, June 1938, p. 36.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022