De H. Teresia van Jezus van Avila

1938

Article

 

De H. Teresia van Jezus van Avila

[1]

De Seraphijnse Maagd, die door haar groote liefde tot God verdiende, dat een Engel met een pijl haar hart doorboorde ten teeken, dat God haar in liefde ontstak en bevestigde.

In 1515 te Avila geboren, verloor zij reeds op jeugdigen leeftijd haar moeder en stelde zij zich geheel onder de hoede en in den dienst van Maria. De godsvrucht tot Maria leidde haar ook naar de Orde van de Broeders en Zusters van de Lieve Vrouw van den Berg Carmel, van welke zij eens de grootste roem zou worden. Eerst leefde zij daar een gewoon kloosterleven, totdat na twintig jaar God haar geestdrift wekte voor de hoogste volmaaktheid en haar ook ingaf, een hervorming in hare Orde in te voeren, welke in strenger afzondering van de wereld en meer tijd bestedend aan het inwendig gebed zooveel mogelijk den oorspronkelijken Regel der Orde weer zou doen beleven. Haar hervorming leidde tot een verdeeling der Orde in twee takken: Geschoeiden en Ongeschoeiden, van welke de eerste verzachtingen in den Regel van de Pausen heeft aangenomen, welke de tweede heeft afgewezen. De groote invloed van Sint Teresia’s Hervorming bracht ook vernieuwing en herleving in den ouden tak, zoodat tusschen beide slechts gering verschil van leven bestaat. Zoo werd zij een zegen voor geheel de Orde, terwijl haar heldhaftig liefdeleven ook velen buiten de Orde aantrok en zij, vooral om haar vele geestelijke geschriften als een “moeder van allen, die een geestelijk leven leiden”: “Mater spiritualium” wordt vereerd. In 1562 stichtte zij haar eerste hervormd klooster “Sint-Jozef” te Avila in de volgende twintig jaar gevolgd door 18 zusters- en 15 paterskloosters. Die stichtingen beschreef zij met vele heerlijke raadgevingen en opmerkingen in “Het boek der Kloosterstichtingen”. Reeds eerder schreef zij op last van haar biechtvader Het Boek van haar Leven. Voor hare zusters schreef zij De Weg der volmaaktheid, een leiddraad voor het geestelijk leven evenzeer geschikt voor anderen. In Het Kasteel der Ziel beschrijft zij eindelijk op onnavolgbare wijze alle trappen van het gebedsleven tot en met de hoogste trappen van het mystieke leven van vereeniging met God. 450 Brieven van haar hand, nog heden bewaard, leggen bovendien getuigenis af van haar werkzame liefde. In 1582 stierf zij in Alba de Tormes, waar haar lichaam ongeschonden bewaard bleef. De godsvrucht van haar vele vereerders heeft het echter door vele amputaties sindsdien al te zeer geschonden.

Haar feest wordt over de geheele Kerk gevierd op 15 October.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXVII, Oct. 1938, p. 132.

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2021