De H. Teresia (1921)

1921

Article

 

De H. Teresia

Door P. Dr. Titus Brandsma Ord. Carm., Oss.[1]

Wie kent haar niet, de Serafijnsche Maagd van Avila, waar zij 28 Maart 1515 werd geboren, op jeugdigen leeftijd het strenge leven der Carmelitessen aanvaardde en in 1562 den Regel dier Orde in zijn oorspronkelijke nog grootere gestrengheid herstelde.

In haar is bewaarheid, dat God de zwakken uitkiest om de sterken te beschamen. Hoewel naar haar eigen bekentenis de tucht in haar klooster te prijzen viel en zij er het gezelschap genoot van ware dienaressen Gods, drong haar de liefde toch tot nog strenger boete en volmaakter afsterving van de wereld. “Of sterven of lijden” werd haar devies.

Het hervormingswerk dezer zwakke vrouw zonder eenige tijdelijke middelen, slechts steunend op de Voorzienigheid Gods, werd wonderbaar gezegend.

Toen de Heilige twintig jaar later 15 October 1582 stierf, waren achttien zusterskloosters en vijftien mannenkloosters gesticht, waar de oorspronkelijke regel van de Orde van Carmel in al zijn gestrengheid werd onderhouden. Bij de meeste dezer stichtingen was de H. Teresia de persoon, die alles leidde en bestierde en ondanks den felsten tegenstand en de moeilijkste omstandigheden tot een goed einde wist te brengen.

Zij leefde geheel voor en met God en mocht dan ook het voorrecht smaken, dat de Heer haar tot de innigste vereeniging met Zichzelven opvoerde, in visioenen en verrukkingen tot haar sprak, eens zelfs haar hart door een pijl deed wonden, ten teeken, dat zij voor goed Hem toebehoorde.

Op last harer biechtvaders heeft zij in Het Boek van haar Leven, Het Boek der kloosterstichtingen en in vele mededeelingen en brieven niet slechts haar leven en daden, maar vooral haar leven met God geschilderd, terwijl zij in twee andere werken De Weg der Volmaaktheid en Het Kasteel der Ziel de vereeniging van de ziel met God van af den eersten tot den hoogsten trap voor onze blikken open legt op een wijze, dat zij de “leermeesteres van het mystieke leven” wordt genoemd of gelijk onder haar beeld in de St. Pieter te Rome staat “een moeder voor allen, die een geestelijk leven leiden”.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. X, Dec. 1921, p. 183.

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2021