Friezen, omhoog

Dutch translation of Friezen, omheech by Jan K.H. van der Meer   Friezen, omhoog [1] In ons lage Friese land, op het weiland vooral, kennen wijRead More

Friezen, omheech

1936 Speech (Frisian) Friezen, omheech [1] Yn ús lege Fryske lân, oppe greide foaral kinne wy as in ding fen stille bekoorlikens it sjongend omheechRead More

De Friese Almanak

Dutch translation of De Fryske Almenak by Jan K.H. van der Meer   De Friese Almanak [1] Het stond al lange tijd te gebeuren, maarRead More

De Fryske Almenak

1920 Article   De Fryske Almenak [1] It hat lang wêze scillen, mar nou is ’t dochs sa fier. Roomsk Fryslan hat syn eigen Almenak.Read More

Missieliefde in Friesland

Dutch translation of Missy-ljeafde yn Fryslân by Jan K.H. van der Meer   Missieliefde in Friesland [1] Op de Missietentoonstellingen en andere gelegenheden waarop hetRead More

Missy-ljeafde yn Fryslân

undated (1923-1924) Manuscript (Frisian)   Missy-ljeafde yn Fryslân [1] Op de Missy-tentoanstellingen en oare gelegenheden, hwerop it Roomske libben nei foaren komt, sa by deRead More