Kruis van Limpias

1936

Encyclopedic entry

 

Kruis van Limpias

[1]

Limpias, Kruis van, een kruisbeeld (Cristo de la Agonia) uit de 17e eeuw boven het hoogaltaar in de parochiekerk van Limpias, een dorp van 1500 inwoners in de Spaansche prov. Santander, 5 km. ten Z. van Laredo, met den trein te bereiken vanaf het station Angustina. Het is vooral bekend geworden door het merkwaardig feit, dat bij de sluiting eener missie op 30 Maart 1919 vele geloofwaardige getuigen de oogen, de lippen, het hoofd van dit beeld zich zagen bewegen, het zweet en bloed zagen afscheiden en velen na vereering van dit beeld van ernstige ziekte genazen, vele bekeeringen door deze feiten plaats hadden en gedurende de volgende dagen en maanden het getal der getuigenissen alsmede dat der genezingen en bekeeringen op aanzienlijke wijze toenam, met het gevolg, dat Limpias in korten tijd een zeer druk bezocht bedevaartoord werd. Het ontbrak intusschen niet [473] aan oordeelen, welke al deze feiten aan vroom gezichtsbedrog en massa-suggestie bleven toeschrijven. De kerkelijke autoriteiten hebben om de groote verspreiding der godsvrucht een uitgestrekt onderzoek ingesteld. Het is echter niet tot een definitieve uitspraak gekomen. De bijzondere vereering van het mooie suggestieve kruisbeeld wordt toegelaten en nog steeds is de indruk, welken het op velen maakt, groot, zoodat ook nog heden te Limpias vele bekeeringen plaats hebben en de godsvrucht tot het Lijden, in het bijzonder tot den Doodstrijd des Heeren, er sterk voedsel vindt. Men is echter allengs meer en meer sceptisch ten opzichte van de werkelijkheid der feiten, die zouden zijn waargenomen.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 472-473. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022