De Zalige Joanna van Toulouse

1920

Article

 

De Zalige Joanna van Toulouse

Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]

 

Een voorbeeld van onthechting en beschouwing.

Door godsvrucht tot Maria geleid en geheel verteerd door het verlangen zich zoo nauw mogelijk te vereenigen met haar goddelijken Bruidegom, liet zij zich opsluiten in een kleine cel bij de kerk der Paters Carmelieten te Toulouse om er overeenkomstig hun regel en door hen bestierd met God te leven in eenzaamheid en beschouwing.

Het jaar van haar geboorte en sterven liggen eenigszins in het duister. Het handschrift, waarin haar wonderbaar leven door Bertrand de Salinis was opgeteekend, werd op het einde der 15de eeuw de buit van een heiligschennenden dief. Op grond van vage aanduidingen en overleveringen plaatsen sommigen haar geboorte omstreeks 1210, haar dood in 1286 en meenen zij, dat de H. Simon Stock haar zelf met het kleed der Orde omhing. Zeker is, dat zij tot op hoogen ouderdom, minstens tot op zeventigjarigen leeftijd in haar cel te Toulouse het leven der ingeslotenen leidde, Bale verhaalt, hoe zij heele nachten doorbracht in gebed, sliep op den naakten grond, alle dagen het geheele Psalterium bad, velen onderwees en zoowel tijdens haar leven als na haar dood door tal van wonderen werd verheerlijkt. Op grond dier vele wonderteekenen verhief de aartsbisschop van Toulouse, Bernardus de Rosergio, in 1471 haar lichaam ter openbare vereering, een vereering door Paus Leo XIII bevestigd.

Wij stellen ons de Z. Joanna voor, met den voet de wereld vertredend, de oogen gericht op het kruisbeeld, als een voorbeeld van onthechting en beschouwing. Schouwend op een kruisbeeld in haar hand werd zij reeds in de 15de eeuw afgebeeld op de geschilderde ramen harer kapel in de kerk der Carmelieten te Toulouse, eveneens in het brevier der Orde van 1507. Bale verhaalt, dat men haar ook afbeeldde met een ster op haar borst ter verzinnebeelding van het vuur der liefde, dat in haar brandde, in de rechterhand den palm der overwinning, in de linker een boek, dat weder wijst op haar beschouwend leven.

De Orde der Carmel viert haar feest op 31 Maart, sinds eeuwen aan haar gedachtenis gewijd.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. IX, Sept. 1920, p. 107.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022