De H. Profeet Elias

1938

Article

De H. Profeet Elias

[1]

 

De orde van Carmel bezit het voorrecht, in den H. Elias het toonbeeld te mogen zien van haar geestelijke instelling. Toen in 1155 de H. Bertholdus, na een verschijning van den Profeet, naar den Carmel ging om de kluizenaars, die hem daar reeds eerden, te vereenigen, werd daarmee de geest en de navolging van Elias het bijzonder kenmerk der Orde, de Profeet Elias haar geestelijke Vader. Deze geest, dien Eliseus bij Elias’ wegvoering een dubbelen noemde, bestaat hierin, dat de mensch alles doet, wat in zijn vermogen is, om de volmaaktheid te bereiken, om daardoor te verdienen, door een vrije gave Gods, de zoete ervaring te genieten van zijn mystieke begenadiging. Daartoe is de Orde geroepen en voorbestemd.

Het is haar glorie al den tijd van haar bestaan.

De Orde van Carmel is een orde van gebed, gelijk ook Elias voor alles de Profeet was, toegewijd aan den dienst en de lofprijzing van den Heer.

Wel riep God hem van tijd tot tijd uit het beschouwende leven weg, wel stond hij voor Acheb en Jesabel, voor de Baal-priesters en heel het Joodsche volk, maar dan trok hij zich weer terug op den Carmel. En terwijl hij moest vluchten voor Jesabel, sterkte God hem op mystieke wijze door het onder de asch gebakken brood, in welks voedende kracht hij wandelde naar den heiligen berg Horeb om er den voorbijgang van God te ervaren. Hij mocht zeggen, dat hij stond voor het aanschijn van den levenden God. En God was met hem. Hij zond de raven om hem te voeden, vermenigvuldigde de olie en het meel van de weduwe van Sarepta, opdat zij hem het noodige levensonderhoud kon schenken, gaf zelfs aan haar zoon het leven terug op het gebed van Elias. Maar bovenal is bekend, hoe hij na drie en een half jaar droogte op den Carmel biddend om regen, in een wolkje, dat opsteeg uit de zee, de verlossing van Israël zag. In dit wolkje, dat de verlossing van Israël droeg, ziet de Orde gaarne een beeld van Maria, wier vereering dan ook sinds overoude tijden op den Carmel leeft.

Op bijzondere wijze eert de Orde in Elias den ijver voor de eer van God, zoodat hem de woorden in de mond worden gelegd, tevens het devies der Orde: “Vol vuur heb ik geijverd voor den Heer den God der Heerscharen.” Zoo ook zegt het Boek der Machabeeën van hem: “Terwijl hij ijverde voor de wet Gods, werd hij opgenomen ten hemel.” In een wagen van vuur werd hij van Eliseus weggenomen, om weer te komen voor den jongsten dag ter bestrijding van den Antichrist. Dan zal hij in den strijd vallen, gekruisigd worden en verrijzen, gelijk het vroom geloof, gesteund door de traditie, aanneemt. Overeenkomstig deze verwachting viert de Orde op 20 Juli het feest van den H. Profeet Elias als toekomstig martelaar.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXVII, July 1938, p. 62.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022