Bulla Sabbatina

1938

Encyclopedic entry

 

Bulla Sabbatina

[1]

Sabbatina, Bulla, een bulle, aan paus Joannes XXII (1322) toegeschreven, waarin deze verklaart, in een verschijning van de H. Maagd de verzekering te hebben ontvangen, dat alwie sterft, bekleed met het Scapulier van de Orde van haar Broeders van den Carmel, dagelijks haar Getijden heeft gebeden en zich des Woensdags van vleesch heeft onthouden, door haar op den Zaterdag na zijn dood uit het Vagevuur zal worden verlost. Vandaar spreekt men van het Sabatijnsch privilege van het bruine Scapulier. De echtheid dezer bulle is fel omstreden. In de pauselijke registers komt zij niet voor, evenmin als de bevestiging, welke paus Alexander V er van zou hebben gegeven. Onafhankelijk van de echtheid der bulle hebben echter vanaf Clemens VII (1528) verschillende pausen den aflaat zelven erkend en bevestigd en den Carmelieten toegestaan, als een privilege hunner Orde te prediken, dat wie de voorwaarden bovengenoemd vervult, mag vertrouwen, na zijn dood, bij voorkeur den eersten Zaterdag, door Maria uit het Vagevuur te worden verlost. Wie de volmacht heeft, het → Scapulier der Orde op te leggen, heeft ook de volmacht, de voorgeschreven goede werken door andere te vervangen.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXI., c. 140. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022