Willem Jan Aalders

1933

Encyclopedic entry

 

Aalders, Willem Jan

[1]

Aalders, Willem Jan, hoogleeraar te Groningen in de Wijsbegeerte van den Godsdienst. Bevorderaar van het onderwijs op Christelijken grondslag (scholen met den Bijbel), van het werk van de Hereeniging der Christel. Kerken, in welker internationale bijeenkomsten hij meermalen Ned. vertegenwoordigde, schrijver van waardevolle werken over mystieke theologie en mystieke personen. Hoewel niet Katholiek, geeft hij blijk van waardering en inzicht in de Kath. opvatting der Mystiek *1870 te Amsterdam.

Werken: o.a. Groote Mystieken (o.a. Ruusbroec, H. Teresia (2 dln. 1913-14): Mystiek, haar Vormen, Wezen, Waarde (1928).

Brandsma


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 41. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022