Simon van Trente

1938

Encyclopedic entry

 

Simon van Trente

[1]

Simon van Trente, Heilige, vereerd en dikwijls aangehaald als voorbeeld van een slachtoffer van een → ritueelen moord, aan hem als knaapje van twee en een half jaar voltrokken door eenige Joden van Trente op den Witten Donderdag (22 Maart) 1475. De akten van het daarna tegen deze Joden gevoerde proces [547] worden te Weenen en te Rome bewaard. De Joden werden schuldig verklaard en hun synagoge verwoest, terwijl op de plaats daarvan een kapel ter eere van den kleinen martelaar werd gebouwd. De betrouwbaarheid van het proces, waarbij de verklaringen onder zware pijnigingen der beschuldigden werden verkregen, wordt niet zonder grond ernstig in twijfel getrokken en het proces beschouwd als een der vele excessen, uit haat tegen de Joden begaan op grond van een schijnbare schuld.

Lit.: Acta Sanct. (Martii III); Anal. Boll. (1904, 122-121); G. Divina, Storia del B. S. (2 dln. 1902).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXI., c. 546-547. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022