Prof. Dr. Titus Brandsma, O. Carm.

1932

Biography of the new rector magnificus

 

Prof. Dr. Titus Brandsma, O. Carm.

[1]

Prof. T. Brandsma die Maandag a.s. zijn diësrede zal houden, werd 23 Februari 1881 te Ugoklooster bij Bolsward geboren, maakte zijn gymnasiale studiën te Megen en trad in 1898 in de Orde van den Carmel. Na de voltooiing van zijn philosophische en theologische studiën in Nederland, werd hij naar Rome gezonden, waar hij in 1909 aan de Pauselijke Universiteit der Paters Jezuieten, de Gregoriana, het doctoraat in de philosophie behaalde. In datzelfde jaar volgde zijn benoeming aan het philosophicum der Orde te Oss, waar hij tot 1923 vooral psychologie, cosmologie en de geschiedenis der philosophie doceerde. Bij de stichting van de R.K. Universiteit te Nijmegen in 1923 werd pater dr. Titus Brandsma benoemd tot professor in de mystiek, de philosophie en geschiedenis der philosophie.

Om de studie in de wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit meer te bevorderen, werkte hij voor de weder instelling van het candidaatsexamen in de wijsbegeerte, wat bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1925 werd goedgekeurd. In datzelfde jaar zette hij in een brochure duidelijk uiteen, hoe de philosophie als hoofdvak gevolgd en door keuze van een der moderne talen of geschiedenis als bijvakken, een bevoegdheid verleend kon worden, waarmee deze studenten zich een levenspositie in de maatschappij vermochten te verwerven.[2]

Van zijn hand verschenen vele artikelen over wijsgeerige onderwerpen in de vaktijdschriften, hij was de leider van de groote Hollandsche uitgave van de werken van Theresia van Avila. Ook op ander terrein begaf zich Prof. Brandsma: hij is bestuurslid van den R.K. Vredesbond, lid van het Apostolaat der Hereeniging. Zijn Friesche natuur heeft Prof. Brandsma nooit verloochend, hij ijverde steeds voor behoud van Friesche Cultuur en Taal en voor instelling van een Frieschen Leerstoel aan de Universiteit te Groningen.

 


  1. Unknown author. Published in: Vox Carolina, Nijmeegsch Studenten Weekblad ,Vol. VI-3, 14 October 1932.
  2. See: De studie der wijsbegeerte.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024