Nederland en Maria in Beieren

1913

Article

Nederland en Maria in Beieren

Door P. Dr. Titus Brandsma, ord. carm. Oss[1]

Sinds het jaar 1368 staat te Straubing, een der voornaamste steden van Beieren, een klooster van de Broeders van O. L. V. van den Berg Carmel. Ook voor Nederland is dit klooster merkwaardig. In het koor achter het Hoogaltaar bevindt zich het graf van Hertog Albrecht II van Beieren, eens, van 1389 tot 1397 Graaf van Holland. Levensgroot, in volle wapenrusting, ligt op de tombe in bruin marmer uitgehouwen de beeltenis van den Hertogelijken Graaf. Door de zorgen van een Nederlandschen Prior, dien het klooster op het einde der vorige eeuw gedurende 6 jaren had in P. Anastasius ter Haar, is het Koor, waar zich het graf bevindt, met de schoonste kunstwerken versierd en een plaatsje geworden, waar de Nederlander gaarne en met godsvrucht den Koning des Hemels bidt voor de zielerust van een zijner vorsten, de Carmeliet voor een zijner overleden weldoeners. Er is echter nog meer, wat in dit klooster den Nederlander aantrekt. Ik bedoel eenige oude schilderijen, waarvan hierneven 2 zijn weergegeven.[2] De illustratie geeft ons een blik in een der zijbeuken van de groote Carmelietenkerk te Straubing: voor ons ligt de Kapel van O. L. V., waaraan in de kerken der Carmelieten steeds een eereplaats moet worden afgestaan. Men vereert daar een zeer oude beeltenis van Maria, boven het Tabernakel in een schitterenden stralenkrans van goud en zilver ten toon gesteld. Daarboven zien wij een groot altaarstuk, voorstellend de H. Maagd, door Engelen omgeven, terwijl Zij aan den H. Simon Stock het onderpand harer bescherming, haar H. Scapulier geeft. Boven in het altaar is nogmaals de H. Maagd afgebeeld, terwijl Zij de belofte doet, de dragers van haar Scapulier spoedig, bij voorkeur den Zaterdag na hun dood, uit het Vagevuur te verlossen. Merkwaardig mag het worden genoemd, dat deze kunstvolle schilderijen ter verheerlijking van Maria, blijkbaar stammend uit de Vlaamsche School der 17de eeuw het werk zijn van een Nederlandsche Carmeliet; de Chronieken der stad noemen hem “Broeder Alphons uit de Nederlanden”. Zij geven ons echter geen nadere bijzonderheden over zijn leven en zijn werken. Hoezeer wij dit betreuren, het stemt ons tot blijdschap, te zien, hoe in vervlogen eeuwen Nederland tot in het verre Beieren Maria verheerlijkte.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. II, July 1913, p. 54.
  2. Above this article you see the published picture. For a recent, colourful picture of the altar see: Karmelitenkirche Straubing

 

© Nederlandse Karmelprovincie

Published: Titus Brandsma Instituut 2020