Maria van de Menschwording

1937

Encyclopedic entry

 

Maria van de Menschwording

1937[1]

Maria van de Menschwording, in de wereld: Barbara Aurillot, gehuwd met Pierre Acarie, heer van Montbrand, vandaar madame Acarie, later Carmelites onder den naam Maria ab Incarnatione, Zalige. *1565 te Parijs, † 1618 te Pontoise. Door Benedictus van Canfeld een tweede Catharina van Genua genoemd, door Brémond de vrouw van heel bijzonderen invloed op de mystieke beweging, waarvan de H. Franciscus van Sales de groote leeraar werd. Door het stichten van vsch. Carmelitessenkloosters werd zij de verbreidster van de hervorming van de H. Teresia in Frankrijk. Na haar drie dochters deed zij er, na den dood van haar echtgenoot (1613), ook zelve haar intrede, echter als leekezuster, omdat zij allen, ook haar eigen kinderen, onderdanig wilde zijn. De H. Franciscus van Sales noemde haar het toonbeeld eener volmaakte echtgenoote, die, hoewel opgaande in het gebed, geen enkelen plicht van vrouw of moeder of huisvrouw verwaarloosde, niet slechts in voorspoed, maar ook in tegenspoed, dien zij met heldhaftigheid droeg en dien zij zelfs den gelukkigsten tijd haars levens noemde. Als leekezuster wordt zij afgebeeld met witten sluier. Haar feest wordt gevierd op 18 April.

Lit.: H. Brémond, Hist. Litt. du Sentiment relig. en France (II 1923, hfst. IV, alwaar ook een goede afb.); Etudes Carmelitaines (XX 1935, 32-33).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 215. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022