Maria-congressen

1937

Encyclopedic entry

 

Maria-congressen

[1]

Maria-congressen. Naast vele kleinere congressen ter eere van Maria werden op het laatst der vorige eeuw naar het voorbeeld der groote Eucharistische congressen ook groote nationale en internationale congressen ter eere van Maria georganiseerd. Zij begonnen in Italië, waar zij in 1895 te Livorno, in 1897 te Florence, in 1898 te Turijn, al was er internationale deelname, nog een nationaal karakter droegen. Op het Eucharistisch congres te Lourdes in 1899 werd besloten tot een internationaal Maria-congres, dat 5-8 Sept. 1900 te Lyon werd gehouden en gevolgd werd door de internat. congressen van Freiburg in 1902, van Rome in 1904, van Einsiedeln in 1906, van Saragossa in 1908, van Salzburg in 1910 en van Trier in 1912. Dit was het laatste internationale. De Wereldoorlog maakte de voortzetting voor jaren onmogelijk. Het succes dezer groote congressen leidde in de Nederlanden tot het organiseeren van een Maria-congres voor Noord- en Zuid-Nederland. Het eerste werd gehouden 26-28 Aug. 1910 in de abdij van Averbode, waar besloten werd, ze om de twee jaar afwisselend In Noord en Zuid te vieren. Het tweede kwam in 1912 samen te Maastricht en was ook voor deze reeks het laatste. In België heeft men het eerst den draad weer opgenomen en 8-11 Sept. 1921 een dubbel, Vlaamsch en Fransch, congres te Brussel samengebracht met buitengewoon succes. In Ned. duurde het tot 1932, toen te Nijmegen een niet minder schitterend Maria-congres werd gehouden. Om de tegenstellingen tusschen Noord en Zuid moest men zich echter ook hier tot het eigen land beperken. Van al de genoemde congressen [218] zijn de handelingen in uitvoerige congresboeken vastgelegd, welke voor de studie der Maria-vereering van niet geringe beteekenis zijn.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 217-218. The NCI preserves the printer’s proof.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022