Joannes Rijck

1912

Encyclopedic entry

 

Joannes Rijck

[1]

Rijck (Joannes), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Kuik, overl. 7 Mrt. 1298, hoogstwaarschijnlijk te Hoei (België), eerbiedwaardig door hoogen ouderdom en heiligen levenswandel; sinds 1277 4de Magister-Generaal der kruisheerenorde. Onder zijn bestuur in 1286 en 1287 vond Joannes Novelan, O.S.Cr., uit het klooster te Parijs op wonderbare wijze te Keulen de lichamen weder van de H. Odilia en vier andere maagden, gezellinnen van de H. Ursula. Met verlof van den aartsbisschop van Keulen werden de relikwieën der H. Odilia met die van eenige harer gezellinnen in 1292 plechtig naar het kruisheerenklooster te Hoei overgebracht. Sinds dien is de H. Odilia de bijzondere patrones der kruisheerenorde, die veel tot hare vereering heeft bijgedragen, niet slechts door de plechtige viering van haar feest, doch ook door tal van geschriften. Onder deze laatste verdienen vermelding, wijl door nederlandsche kruisheeren geschreven, een Sermo de S. Odilia door Petrus van Amsterdam, O.S.Cr., sacrista van het klooster te Hoei, uit het jaar 1443, een Sermo de S. Odiliae … translatione door den Mag.-Gen. Cornelius van Kloetinge (kol. 688), een Historia S. Odiliae in latijnsche verzen, uit het jaar 1550 door Joannes Duys, geb. tusschen 1461 en 1485, kruisheer uit het klooster te Venlo, alle weergegeven in J. Banelt, O.S.Cr., Gloriosi corporis S. Odiliae … translatio (Keulen 1621); verder: Kort Verhael v. d. miraculeuse translatie v. ’t lichaem der H. Odilia enz. door een anonymus, O.S.Cr. (Roerm. 1674); Handboekje ten dienste der vereerders van de H. Maagd en Martelares Odilia enz. door C.W.A. de Bruyn, O.S.Cr. (Grave 1845); De H. Odilia, Maagd en Martelares, Patrones van de orde der Kruisheeren, door H. L…. O.S.Cr. (Roerm. 1887).

Vgl. behalve de bovengenoemde werken: C.R. Hermans, Annales Ord. S. Crucis (’s Hertogenb. 1858), I: 1, 56vv.; I: 2, 24; II, 86vv., waar o.a. de tekst der bewijsstukken uit 1287 en 1292 wordt gegeven.

Brandsma.

 


  1. Published in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (1912), c. 1248.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2023