H. Teresia van het Kindje Jezus

1940

Article

 

H. Teresia van het Kindje Jezus

[1]

Als meisje van vijftien jaar droomde zij er van, heel de wereld voor God te veroveren. En zij heeft het gedaan. Er zijn maar weinig Heiligen zoo algemeen vereerd. Haar leven heeft talloos velen begeesterd en tot God geleid. God heeft haar blijkbaar uitverkoren om in deze eeuw aan de menschheid een ‘nieuwen weg’: ‘den kleinen weg’ naar den hemel te wijzen en aan haar voorspraak de verhooring van gebeden in allerlei nooden verbonden. Bewaarheid werd aldus, hetgeen zij stervend zeide: dat zij den hemel ging doorbrengen met goed te doen op aarde en het in dezen zin rozen zou laten regenen.

Dat is het geheim van de gemeenschap der Heiligen, waarin zij door Gods uitverkiezing een heel bijzondere plaats inneemt.

Deze wereld-veroveraarster, te Alençon in Frankrijk in 1873 geboren, verkreeg door haar onschuld en vurige liefde, dat zij reeds op 15-jarigen leeftijd mocht intreden in den Carmel van Lisieux, waar zij gedurende 9 jaar haar weg naar den hemel ging, levend niet slechts voor Jezus maar bovenal met Jezus in de meest gewone dingen van het dagelijksche leven, die ze alle met volkomen zelfverloochening en in de meest blijmoedige offervaardigheid aan God opdroeg om er zijn genade voor in ruil terug te ontvangen, allereerst voor de priesters, de missionarissen, maar tenslotte met het hierin uitgesproken doel, zielen, steeds meer zielen tot God te brengen. Haar leven is zoo gewoon mogelijk en allerminst vrij van beproevingen en leed naar ziel en naar lichaam. Maar terwijl zij zich verbergt en er haar glorie in zoekt, niets bijzonders te doen, maar alles zoo volmaakt mogelijk en in de innigste vereeniging met God, verkrijgt zij voor de wereld, voor de zondaars, voor de priesters met de zielzorg belast, vooral voor de missionarissen, met wie zij in geestelijke gemeenschap leeft, de overvloedigste genaden en verovert zij van uit de stilte en de schaduw van den Carmel de wereld voor God. Zij is het sprekende en merkwaardige voorbeeld, hoe wij allen heilig kunnen worden en tegelijk anderen heiligen door in het kleine en gewone van iederen dag getrouw te wezen en met God vereenigd.

Op 24-jarigen leeftijd stierf zij in 1897. Zoo algemeen werd zij spoedig vereerd en zoo vele wonderen bekroonden die vereering, dat zij reeds in 1923 zalig, in 1925 heilig werd verklaard. De verborgen Carmelites werd bovendien de Patrones van Missie en Hereeniging. Een schitterende basiliek, waarvoor heel de wereld bijdroeg ontvangt jaarlijks te Lisieux duizenden om er haar te vereeren.

Haar feest wordt gevierd op 3 October.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXIX, Oct. 1940, p. 132.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022