De Zalige Maria der Engelen

1940

Article

 

De Zalige Maria der Engelen

[1]

Een bloem uit den rijken Italiaanschen tuin van den Carmel, daar ontloken voor het eeuwige leven 16 December 1717. Als wij haar leven doorlezen, weten wij nauwelijks, welke deugd wij het heerlijkst in haar leven zien uitstralen, zoo was zij een levend voorbeeld van alle deugden. Het schitterendst, wijl het meest beproefd en aldus het standvastigst beoefend, is toch wellicht haar vereeniging met God in voortdurend gebed en verheffing des harten tot Hem. Zes jaar lang liet God haar van alle gevoel van godsvrucht verstoken en beproefde Hij aldus haar geloof in zijn tegenwoordigheid en zijn genade. Nadat zij deze zware proef door de kracht van haar geloof glansrijk had doorstaan, vertroostte God haar met de innigste vertroostingen en schonk Hij haar in een extatisch leven reeds hier een voorspraak van den hemel. Niettemin bleef zij de nederigheid zelve en was zij een wonder van gehoorzaamheid. Dit maakte, dat zij als aangewezen was om als Priorin hare medezusters in het klooster van haar geboortestad Turijn te leiden. Haar liefde tot de zoo stipt mogelijke onderhouding van Regel en gebruiken deelde zich aan haar zusters mee en schiep in haar klooster een sfeer van blijheid bij een leven van de grootste gestrengheid. Vooral voor zichzelve was de Priorin uitermate streng en dikwijls legde zij zichzelve nog strengere boete op, dan de Regel voorschreef. Reeds als kind had de overweging van het H. Lijden des Heeren haar tot een gestrengheid van leven gebracht, waartoe men een kind nauwelijks in staat zou achten. De kracht er toe putte zij uit de H. Communie en haar verlangen daarnaar.

Reeds als kind van zes jaar vroeg zij, tot de H. communie te worden toegelaten en heel haar leven is dit onderpand van onze vereeniging met God haar de beste waarborg voor haar leven in Gods liefde gebleven en tegelijk als herinnering aan het H. Lijden een prikkel tot lijden met Jezus voor het heil der zondige wereld. Deze apostolische gedachte beheerschte haar gebeds- en deugdleven geheel, volkomen trouwens in overeenstemming met den geest der H. Teresia. Haar bijzondere gaven in het bestuur haar klooster deden haar ook uitkiezen voor de stichting van een tweede klooster in het nabijgelegen Monte Calerio, waarheen zij echter niet blijvend zelf heenging, maar dat zij vanuit Turijn leidde en in het observante leven van haar klooster deed deelen, zoo groot was haar invloed onder de zusters en zoo groote kracht ging van haar deugdzaam leven uit. Haar feest wordt gevierd op haar sterfdag 16 December.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXIX, Dec. 1940, p. 180.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022