De Zalige Anna van den H. Bartholomeus

1922

Article

 

De Zalige Anna van den H. Bartholomeus

Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]

 

Zij was de trouwe gezellin der H. Teresia en haar grootste roem is, dat zij niet alleen zichzelve doordrong van den geest, die deze seraphijnsche Heilige bezielde, maar ook de instelling en den geest harer hervorming van Spanje naar Frankrijk en de Nederlanden overbracht.

In het dorpje Almendral in de nabijheid van Teresia’s geboortestad Avila aanschouwde zij het levenslicht. Als wees van tien jaren moest zij uit armoede de schapen hoeden, maar in dit nederig beroep vond zij de innigste vereeniging met God, die dikwijls in de gedaante van een kind aan haar verscheen en Zich met haar onderhield. Ouder geworden trad zij, door liefde tot het gebed gedreven, in het eerste klooster, dat de H. Teresia ter naleving van den oorspronkelijken regel der Orde van Carmel te Avila had gesticht. Ook hier koos zij als leekezuster de nederigste plaats, maar streefde zij weldra door haar heilig leven en bevoorrechting met hemelsche gunsten allen voorbij. Hierdoor verdiende zij door de H. Teresia te worden uitgekozen tot haar standvastige gezellin bij hare vele reizen tot stichting of bevestiging van nieuwe kloosters. Deze noemde hare eigen deugd slechts schijn bij de ware heiligheid harer gezellin. Nadat de H. Teresia in hare armen was gestorven, scheen zij nog meer met haar geest bezield en werd zij geroepen om eerst te Parijs en andere plaatsen in Frankrijk, eindelijk te Antwerpen nieuwe kloosters der Orde volgens de instelling der H. Teresia te stichten.

Te Antwerpen vooral was zij in hooge eere. Tot tweemaal toe verdiende zij door haar gebed de redding der stad uit de handen van Prins Maurits’ leger en werd zij als de redster der stad door magistraat en volk gehuldigd. Beschermend staat zij dan ook op hare beeltenis naast de Lieve-Vrouwetoren der Scheldestad afgebeeld, de handen gevouwen ten gebed in vereeniging met God. Zij overleed te Antwerpen 7 Juni 1626.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. X, Feb. 1922, p. 229.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022