De Z. Nonius

1919

Article

 

De Z. Nonius

Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]

Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheid hij bevocht.

Onder den strijdkreet “Voor Portugal en St. George” bracht hij in den slag bij Valverde, den trotschen Castilianen een nederlaag toe, welke hen voor goed deed afzien van Portugals inlijving bij Castilië.

Ter herinnering aan dien slag rijst op den berg, die Lissabon beheerscht, een tempel omhoog, sinds de aardbeving van 1755 nog slechts een ruïne, maar eens de schoonste van Portugal “Nostra Senhora de Vencimento”. Hij is toegewijd aan de Lieve Vrouw van Carmel en haar bediening gaf de zegevierende stichter aan de orde, die den naam van Lieve-Vrouwebroeders draagt, de Carmelieten.

Op 62 of 63 jarigen leeftijd – de teekening geeft het weer door hem als Carmeliet te doen steunen op een stok – verwisselde daar de Constabel van Portugal, de Opperbevelhebber des legers, na den koning de rijkste van heel het land, de gevierde en aangebeden overwinnaar van den vrijheidsoorlog, Graaf Nonius Alvares Pereira den onbesmetten maliënkolder met het bruinwollen kleed van een leekebroeder, om in het meest afgelegen celletje des kloosters in de schaduw van het heiligdom de laatste tien jaren van zijn leven door te brengen verre van de wereld, bezig met den nederigsten arbeid. Het schild der Pereira’s, het roode kruis op een veld van zilver, staat aan zijn linkerhand. Hij hield zijn blazoen zuiver, het mag op zijn beeltenis prijken, maar aan zijn rechterhand prijkt het wapen van de orde van Carmel, dat de eereplaats inneemt bij den ridder, die in de orde van de Lieve Vrouw van den Carmel getreden, van geen anderen naam of titel meer wilde hooren dan frey Nuno de Santa Maria.

Kind van Maria wilde hij heeten. Hij was het ook en Maria zelve kwam om hem te zeggen, dat het uur gekomen was, waarop zij hem het aanschijn van haar Zoon zou doen aanschouwen, gelijk hij haar dagelijks vroeg.

In zijn hand zien wij het boek van Gods woord, volgens het voorschrift van den Regel dag en nacht door hem overwogen.

1 Nov. 1431 stierf hij te Lissabon. Portugal eerde hem gelijk Frankrijk zijne Jeanne d’Arc vereert. 23 Januari 1918 werd die vereering door het Pauselijk gezag erkend en goedgekeurd en hem den titel van Zalige gegeven.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. VIII, August (?) 1919, p. 109.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022