De H. Simon Stock

1920

Article

 

De H. Simon Stock

Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]

 

De 16de Juli van ’t jaar 1251 heeft hem onsterflijk gemaakt.

In den nacht van dien gedenkwaardigen dag verscheen hem Maria om aan zijn Orde een onderpand te geven harer altijddurende bescherming.

Bijna een eeuw was er verloopen, sinds de H. Bertholdus de kluizenaars op den Carmel had vereenigd tot een Latijnsche kloosterorde. De Orde had zich verspreid over Palestina en Syrië, doch de macht der Turken dwong haar ten slotte naar Europa te vluchten en in 1245 kwam te Aylesford in Engeland het eerste Generaal Kapittel op Europeeschen bodem bijeen. Het koos den H. Simon Stock tot zesden Prior-Generaal der Orde. Onder zijn bestuur breidde zich de Orde nog sterker uit. Ook heer Simon van Haarlem ontving van hem verlof te Haarlem een klooster der Orde te stichten. Maar niet allen namen de Orde even bereidwillig op. Verschillende pastoors en bisschoppen stelden zooveel beperkende bepalingen, dat de H. Generaal wanhoopte aan haar toekomst en haar Patronesse bad om hulp en redding.

Maria verscheen hem en gaf hem in het Scapulier een onderpand harer bescherming: Wie daarin sterven zou, zou het eeuwig vuur niet lijden.

Met fierheid droegen thans de Carmelieten dit eenvoudig schouderkleed en in grooten getale vroegen de geloovigen dit kleed om te deelen in de voorrechten der Orde. De bloei der Orde was verzekerd.

Steeds zal het de roem wezen van den H. Simon Stock, dat hij dat onderpand van Maria’s bescherming mocht ontvangen.

We zouden kunnen spreken over het boetvaardig leven, dat hij volgens de legende reeds als knaap leidde in een hollen boom, van zijn bestuur van de Orde, welker regel hij door Paus Innocentius IV naar de veranderde tijdsomstandigheden deed wijzigen, van zijn heiligen dood in 1265 te Bordeaux, doch al die feiten vallen weg voor de verschijning op 16 Juli 1251.

Die dag treedt hij ons tegen, het Scapulier op de handen dragend en toonend aan alwie nog twijfelen wilde, dat de Orde van Carmel de Orde is van Maria’s kinderen.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. IX, July 1920, p. 61.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022