De H. Joannes van het Kruis

1922

Article

 

De H. Joannes van het Kruis

Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]

 

Van het kruis treedt hij ons tegemoet.

De grond, waarop zijn beeltenis naar voren komt, is scherp door puntige doornen, beeld van zijn boete en versterving. En boven zijn hoofd staat het antwoord, dat hij gaf, toen Jezus hem vroeg, wat hij tot loon daarvoor verlangde: “Pati et contemni: Lijden en verachting om Uwentwille.”

Hij is het woord van Sint Paulus gedachtig geweest, dat wij slechts roemen zouden in het kruis des Heeren. Zijn heerlijkheid, zijn grootheid staat uitgedrukt in zijn naam: Joannes van het Kruis.

Hij is een der grootste mannen van de Orde van Carmel, door de H. Teresia voor het herstel van de oorspronkelijke regeltucht gewonnen en met haar de grondlegger van een hervorming, die aan de Orde nieuwen luister schonk. Door God als weinigen begenadigd, steeg hij op tot de hoogste trappen van inwendig gebed en beschouwing. De liefde, daardoor in zijn hart gewekt, dreef hem tot evangelischen arbeid onder het onontwikkelde volk zijner omgeving en deed hem verlangen naar missiearbeid in verre gewesten. In zijn jeugd reeds wonderbaar door Maria beschermd was hij geheel zijn leven een kind van Maria, dat zich den naam van Broeder van Onze Lieve Vrouw op bijzondere wijze waardig toonde. In 1542 te Fontiberi bij Avila in Spanje geboren, was hij nog slechts 26 jaar oud, toen hij met Pater Antonius van Jezus op aansporing der H. Teresia te Durvelo het strenge leven volgens den oorspronkelijken regel der Orde begon. Spoedig omringde hem God met een schare van broeders, die hun heiligen Vader met den grootsten ijver volgden. Vaak miskend, volgens zijn eigen wensch opgenomen in een klooster, waar men hem niet kende, stierf hij in 1591 te Ubedo, waar zijn lijk nog heden ongeschonden bewaard wordt. Het leven zijner ziel en haar vereeniging met God schetste hij in zijn Opgang tot den Carmel, de Donkere Nacht, het Geestelijk Lied, de Liefdevlam en tal van kleinere geschriften, welke hem nog heden doen eeren als een der veiligste gidsen in het verheven leven der mystiek.

 


  1. Published in: Carmelrozen Vol. X, Jan 1922 p. 207.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022