De H. Albertus van Sicilië

1920

Article

 

De H. Albertus van Sicilië

Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]

 

De lieveling des Heeren, die vertrouwelijk, gelijk de overlevering verhaalt, met zijn Heer mocht omgaan, Hem als een kind op zijn armen mocht dragen!

Wel zoete last, die ons verklaart, hoe Sint Albertus door dien last niet gedrukt, maar gedragen over het water schrijdt om Christus te brengen aan Joden door zijn woord bekeerd, door vertrouwen in hem gered. Aan diezelfde wateren zien wij de wallen en torens van Messina rijzen, en aan de andere zijde een schip, dat op Albertus’ bede op wonderbare wijze ondanks het vijandelijk beleg de haven binnenliep met spijs voor de uitgehongerde bezetting.

Toonde de H. Albertus aldus in zijn leven zijn macht over het water, de godsvrucht der geloovigen laat nog altijd water wijden door aanraking zijner relikwieën en talrijk zijn de gebedsverhooringen, welke na vertrouwvol gebed vooral bij koortsaanvallen door godvruchtig gebruik van het Sint-Albertuswater worden verkregen. Zinrijk is dan ook op de teekening het motief der randversiering, welke een voortzetting is van de golven aan zijn voet.

Sint Albertus’ vereering dagteekent reeds van zijn dood.

Bij zijn uitvaart en begrafenis stemden op de bede en het verlangen des volks engelenstemmen de Mis van een Belijder aan, met de beginwoorden: Zijn mond zon op wijsheid. Sindsdien eert de Orde hem als den drager der wijsheid, die de bron zelve van de wijsheid op zijn armen mocht dragen. Daarom ook wordt hij afgebeeld met een brandende lamp in de rechterhand of naast zijn beeltenis geplaatst. Als drager der wijsheid vereert de Orde hem eindelijk als den patroon van hare studeerende jongelingsschap.

Doch niet slechts na zijn dood, reeds tijdens zijn leven vereerde hem de Orde. Eerst Prior te Messina werd hij later Provinciaal der Provincie, die nog steeds naar hem de provincie van den H. Albertus heet.

In 1297 zien wij hem zijn provincie vertegenwooordigen op het Generaal Kapittel te Brugge.

Allerwaarschijnlijkst overleed hij te Messina in het jaar 1306.

Wij vieren zijn feest op 7 Augustus.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. IX, August 1920, p. 87.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022