De H. Albertus van Jeruzalem

1939

Article

 

De H. Albertus van Jeruzalem

[1]

 

De Wetgever der Orde.

En zoo een der grondleggers van haar roem, die in het schrijven van den Regel bewees van den geest der Orde vervuld te zijn en daarin haar oude traditie heeft willen handhaven.

Hij was gesproten uit het oud adellijk geslacht der Avogado’s en omstreeks 1150 geboren te Gualtieri, dat vroeger tot het bisdom Parma, thans tot dat van Guastallo behoort. Al vroeg verloor hij zijn ouders en trad hij in bij de Kanunniken van de bloeiende Abdij van het H. Kruis te Mortara. Hij muntte onder de Broeders zoozeer uit, dat hij er omstreeks 1180 Prior werd, d.w.z. onder het gezag van den Proost de onmiddellijke bestuurder van kerk en klooster. Kort daarop, in 1184 werd hij ondanks zijn tegenstand tot bisschop benoemd van Bobbio, een jaar later van Vercelli. In 1187 schonk Paus Urbanus III hem de hooge onderscheiding, sindsdien aan de Bisschoppen van Vercelli blijvend toegestaan, het kardinaalspurper te dragen. Keizer Hendrik VI verhief hem in 1191 tot de vorstelijke waardigheid. Onder de vele daden van zijn bestuur treden vele succesvolle pogingen tot het bijleggen van geschillen op den voorgrond, zoodat hem de naam van vredesbemiddelaar is gegeven. Onder zijn deugden schitteren zijn godsvrucht tot Maria, zijn zorg voor de beoefening der wetenschap en zijn groote nederigheid. In Februari 1204 werd hij benoemd tot Patriarch van Jeruzalem, waarheen hij echter eerst tegen het einde van 1205 vertrokken is.

De stadsbibliotheek van Antwerpen bewaarde nog in het begin van de 17de eeuw een bronzen munt in 1206 in St. Jean d’ Acre geslagen met het wapen en den naam van den H. Albertus.

Hij moet wel heel spoedig na zijn komst in het H. Land aan de kluizenaars van den Carmel hun Regel hebben gegeven. Zij woonden in zijn onmiddellijke nabijheid, want de troebele tijden hadden den zetel van Jeruzalem tijdelijk naar St. Jean d’ Acre doen verleggen. De Regel is gedagteekend van den 12en Januari.

Als vroegste jaar kan dus slechts 1206 gelden, anderen geven 1207 en 1209.

Omdat echter het nieuwe jaar niet altijd op 1 Januari, maar ook op 25 Maart of Paschen werd begonnen, is het begrijpelijk, dat volgens die jaarstijlen in plaats van 1206 ook 1205 kan worden aangenomen. Nog geen negen jaar mocht de H. Patriarch zijn kerk besturen. 14 September 1214 viel hij, bekleed met de bisschoppelijke gewaden, terwijl hij de plechtigheden vierde van Kruisverheffing, tijdens de processie onder de verraderlijke dolksteken van een der zijnen, die hij had bestraft, als slachtoffer van zijn plicht. De Orde van Carmel viert het feest van zijn Wetgever op 16 September.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. XXVIII, May 1939, p. 12.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022