Zoek eerst het Rijk Gods

1935

Article

 

Zoek eerst het Rijk Gods

[1]

Niet alleen voor Uzelven, maar ook voor anderen. Voor alle menschen heeft Jezus zijn Godsrijk gesticht en als Sint Paulus zegt: “Hoc enim sentite in vobis qoud es in Christo Iesu[2], dan geldt dit wel zeer in het bijzonder voor den plicht, in ons hart de liefde tot alle menschen op te wekken en ons met Onzen Lieven Heer te vereenigen in zijn leven en lijden om alle menschen zalig te maken.

Is onze eerste taak, onszelve zoo innig mogelijk met God te vereenigen, de tweede, aan de eerste gelijk is, mede te werken, opdat alle menschen in die vereeniging deelen. Het is het hoogste in het gebod der naastenliefde. Niets gaat boven het goed, den naaste daarin geschonken.

De gemeenschap met Jezus, de gemeenschap in en door Jezus met elkander maakt het ons mogelijk, ook zonder dat wij het vaderland verlaten, werkzaam te zijn voor het heil, voor de verlossing van de millioenen heidenen, aan wie het Geloof in de Blijde Boodschap nog moet worden gepredikt.

Het geheim van de Gemeenschap der Heiligen is een der heerlijkste van ons H. Geloof.

Niet allen spreekt dit Geheim echter even duidelijk aan. Vooral intellectueelen echter moet de schoonheid van dit Geheim bekoren.

Zij zien daarin, hoe krachtig zij kunnen medewerken aan het Missiewerk, hoe zij, ondanks hun opsluiting, vrijwillig, binnen de grenzen van een vak, ondanks de daaruit voortspruitende begrenzing van hun belangstelling tot hetgeen hun vak raakt, ondanks de voldoening, welke zij in de eigen sfeer vinden, zonder dien kring te verlaten, in den geest, niet slechts door de gedachte, maar ook door de daad naar het land der missiën kunnen gaan, daarin zonder schade, integendeel tot verinniging en verdieping, belang kunnen stellen, daarin nog een edeler en hooger voldoening kunnen smaken, die hun intelectueele voldoening allerminst opheft, doch omhoog heft, in een hooger eenheid en totaliteit samenbrengt.

Die totaliteit mist de student, die de Missie niet in den kring zijner belangstelling trekt, die eenheid in Christus ontbeert, wie niet met Christus de uitbreiding van het Godsrijk de zon doet zijn, die aan alle werk gloed en warmte geeft.

P. Titus Brandsma, O.Carm.

 


  1. Published in: Vox Carolina, Nijmeegsch Studenten Weekblad ,Vol. VIII-27, 24 May 1935, p. 2 (missie-nummer).
  2. Phil 2:5.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024