Van een collecte, die er niet moest zijn

1929

Article

 

Van een collecte, die er niet moest zijn

[1]

En die toch wel gehouden moet worden.

En die ook gehouden wordt.

Maar ik zou wenschen, voor het laatst.

Ik bedoel de collecte, welke de oud-Zouaven van Nijmegen houden voor hun eigen ondersteuning.

Die collecte moest niet noodig zijn.

Wat hebben we gejubeld en gejuicht[2], toen eindelijk na jaren van strijd en tegenstelling de Paus weer vrij was en in zijn oude rechten werd hersteld.

Velen zijn zelfs naar Rome getogen om er feest te vieren en ook hier te lande heeft het niet aan schitterende huldebetoogingen ontbroken. Bij die gelegenheden, ik erken het gaarne, is ook hulde gebracht aan de mannen, die eens hun leven gaven voor de zaak des Pausen, die hier alles verlieten om den Paus te verdedigen, te helpen in den strijd om zijn recht en hun bloed er voor veil hadden. Maar nu staan morgen diezelfde oud-zouaven aan onze kerkdeuren in de binnenstad en volgenden Zondag in de buitenstad om een aalmoes te vragen, om steun in hun levensonderhoud.

Ik zie dat niet zonder ergernis.

Daar moest in dit jubeljaar een einde aan worden gemaakt.

Vroeger bezochten de oud-zouaven hun begunstigers en donateurs nog eens in het jaar aan huis, maar het zijn nu allen mannen van rond de tachtig. Dat gaat niet meer. En zij moeten zich nu tevreden stellen met aan de kerkdeuren een gave te vragen voor zichzelve en hun arme kameraden. Ik wilde, dat wie hun morgen en volgenden Zondag de hand naar zich ziet uitsteken, hen dit jubeljaar niet alleen vrijgevig gedenkt maar ook de vrijgevigheid heeft zich te verbinden de weinige jaren, die deze oude strijders nog leven, hun een bijdrage te schenken, zonder dat zij er om behoeven te vragen.

In Nijmegen leven nog negen zouaven, die ondersteuning behoeven, in Nederland nog 109. Z.H. de Paus ging dit jaar voor met een gift van 1000 gulden voor de Zouaven van Nederland. Laat Katholiek Nederland dit voorbeeld volgen en dit jubeljaar van ’s Pausen vrijheid vieren met een feestgave aan zijn strijders. Pater Scholbroek O.P. die al voor zooveel goede werken de onvermoeide bemiddelaar is, zal ook voor dit goede werk gaarne weer de schakel zijn, die U met zijn zouaven in verbinding brengt.

Laat hij nog de volgende week kunnen mededeelen, dat de Zouaven zooveel gaven voor dit jaar en zooveel vaste toezeggingen voor de enkele nog restende levensjaren hebben gekregen, dat zij geen collecte meer behoeven te houden.

P. Titus Brandsma

 


  1. Published in: De Gelderlander, 24 August 1929, page 9.
  2. In the publication erroneously ‘gejuigd’.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024