To Most Reverend Father Prior etc. 16 March 1942

Amersfoort, 16 March 1942

Letter to Most Reverend Father Prior etc.

 

Polizeiliches Durchgangslager
Amersfoort

 

16 Maart 1942[1]

 

Zeereerwaarde Pater Prior, enz.

Het zal U verrassen, nu een brief uit Amersfoort te ontvangen. Sinds Donderdag 11. ben ik hier. Een heele verandering, gelijk U begrijpt, maar ik heb me hier ook al weer leeren aanpassen en moet U zeggen, dat ik me best kan schikken. De eenzaamheid van de cel is voorbij. Meer buitenlucht en aanspraak van vele bekenden. Geen zorgen. ’t Gaat goed.

Iedere maand mag ik één brief schrijven. U deelt den inhoud wel mee, zooals ik U vroeger reeds vroeg en schrijft me voor allen terug, ook ééns in de maand. Veel nieuws in weinig woorden. Een blad kwarto aan beide kanten getypt of geschreven. Aan den éénen brief mogen wel meer personen schrijven. Gevoerde enveloppen niet toegestaan. Voor antwoord postzegel 7½ cent insluiten. In Scheveningen ontving ik juist nadat ik U geschreven had brief van Hendrik. Ik heb bewondering en eerbied voor zijn doorzetten van het loopen op bloote voeten, tot teenen en spieren bevroren zijn. Het zal nu wel uit zijn. Ik hoop, dat hij weer geheel genezen is.

Den avond voor mijn vertrek ontving ik nog een brief van Tante Trui uit Woudsend. Hartelijk dank en groeten terug aan alle Woudsender kennissen. Hoe is het met de steenenopgraverij van ons oude klooster aldaar?

Ook ontving ik dien avond nog den rouwbrief v.h. overlijden van Gerrits Akke. Hartelijkste deelneming aan de kinderen. Ik gedenk de overledene als U allen in mijn gebeden, allereerst in mijn geestelijke H. Mis.

Mijn gelukwenschen aan allen die feestvieren of naamfeest hebben, speciaal P. Gabriel en Michiel op Ugoklooster. Ik leef met u allen mee, gelijk het mij troost, dat ik mij in uw aller belangstelling en gebeden weet.

Een pakje heb ik in Scheveningen niet meer gekregen. Hier is het niet toegestaan, maar U doet mij groot plezier met per postwissel 20 gld. te sturen en dit maandelijks te herhalen. Bij voorbaat dank, in Xto uw

Titus.
Schutzhäftling:
Prof. Dr. A. Sj. Brandsma
Block. 2 A. No 58

 


  1. Typed letter (NCI Box 26.01.002), 1 page.

© Nederlandse Karmelprovincie

Published: Titus Brandsma Instituut 2020