Teresia van het kindje Jezus (Lisieux)

1938

Encyclopedic entry

 

Teresia van het kindje Jezus (Lisieux)

[1]

Teresia van het Kindje Jesus of Teresia van Lisieux (de Kleine Teresia), Heilige, Ongeschoeide Carmelites, in de wereld: Thérèse Martin (zie plaat; vergelijk den index in kolom 831/832).* 2 januari 1873 te Alençon, † 30 September 1897 te Lisieux. Op 15-jarigen leeftijd Carmelites in het klooster te Lisieux, waar drie harer zusters reeds eerder waren [524] ingetreden. Een ziel brandend van liefde tot God, maar tot Hem opgaande langs den weg der gewone dagelijksche bezigheden, voor God en met God verricht, om daardoor genade voor de zielen van anderen te verwerven. Het was haar “kleine weg” om heel de wereld voor God te veroveren. In allen eenvoud leidde zij aldus een leven voor de wereld verborgen, droomend van wereldverovering. Zij leefde kinderlijk eenvoudig met God, nam alles met blijde offervaardigheid uit zijn handen aan, ook haar vroegtijdige ziekte en dood. Al brak deze haar roeping, zielen voor God te winnen langs haar weg van kleine offers, zij zou die roeping voortzetten in den Hemel en voorspelde: “Na mijn dood zal ik het rozen laten regenen”. Wonderbaar is sindsdien haar tusschenkomst geweest over heel de wereld. Overal riep men haar aan en werd dit gebed verhoord op zoo treffende wijze, dat na haar dood in korten tijd haar vereering waarlijk de wereld veroverde. Heel de wereld vroeg en verkreeg en vierde haar zaligverklaring in 1923 en haar heiligverklaring in 1925. Lisieux werd een druk bezocht heiligdom. In alle deelen der wereld worden kerken haar gewijd. Haar leven, in allen eenvoud en aantrekkelijkheid door haarzelf beschreven, werd in de meeste Europeesche en vele niet-Europeesche talen vertaald en telkens herdrukt. Zij is de Patrones der Missiën en van het Apostolaat der Hereeniging geworden; omdat zij door haar leven heeft doen zien, hoe door gebed en opoffering van het gewone dagelijksche leven iedereen genade en bekeering voor de zielen kan verwerven en gebed en offer de ziel zijn van elke apostolaat. Haar “kleine weg” heeft millioenen met liefde en geestdrift voor de Missiën vervuld en allen in dit werk ingeschakeld. Feestdag 3 October.

Lit.:[2] Histoire d’une Ame, autobiographie [(1900; telkens herdrukt; Ned. vertaling: Een Bloem uit Carmels Lusthof, door P. Th. Hikspoors O. Carm., 1905, meermalen herdrukt; andere vertaling: De Geschiedenis eener Ziel, door p. Hendrik van het H. Huisgezin O.C.D., 1925. Van deze uitgave verscheen ook een volksuitgave onder den titel: Een ontbladerde roos, 1925)]; Martin, De Kleine weg der geestelijke Kindsheid (1925). Het volledigste en beste leven is wel: mgr. Laveille, Ste. Thérèse de l’Enfant Jésus (1925, meermalen herdrukt).

Brandsma.

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 523-524. The NCI preserves the typescript.
  2. The typescript has no list of references.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022