De Friese Almanak

Dutch translation of De Fryske Almenak by Jan K.H. van der Meer   De Friese Almanak [1] Het stond al lange tijd te gebeuren, maarRead More

De Fryske Almenak

1920 Article   De Fryske Almenak [1] It hat lang wêze scillen, mar nou is ’t dochs sa fier. Roomsk Fryslan hat syn eigen Almenak.Read More

Roomske Blydskip

1921 Article   Roomske Blydskip [1] It is sa treasteleas yn ‘e wrâld. It klaget en skriemt om ús hinne en wy fiele ús netRead More

Roomse Blijdschap

Dutch translation of ‘Roomske Blydskip‘ by Jan K.H. van der Meer   Roomse Blijdschap [1] Het is zo troosteloos in de wereld. Er wordt geklaagdRead More