Letter to Aalberse VI

1916

Letter

 

MR.

Oss, 11 Mei 1916[1]

 

Hoogedelgestrenge Heer,

Ik ben zoo vry, een beroep te doen op uwe welwillendheid voor iemand, die zich tot my wendde, doch dien ik persoonlyk althans niet rechtstreeks helpen kan. Het is iemand, die gymnasiale studiën maakte, de moderne talen, in het byzonder echter het Engelsch goed kent, goed stelt, doch tengevolge van den oorlog bedekte armoede lydt. Wel is hy op een kantoor werkzaam gesteld, doch daar verdient hy vooral nu in den eersten tyd nog te weinig om zich en zyn gezin volgens zyn stand te onderhouden. Nu kom ik U vragen, of U voor hem wellicht eenige artikelen of stukken van boeken te vertalen heeft ter opname in het K.S.W. Voor goed werk durf ik instaan. Ik schreef ook aan den Heer Arnold Smits, of deze wellicht eenig boek te vertalen heeft, liefst Engelsch. Zou U zoo goed willen zyn, indien U den Heer Smits treft, deze aangelegenheid ter sprake te brengen en hem een of ander werk, dat voor vertaling in aanmerking komt, hiervoor aanbevelen. Ik hoop, dat U my deze vryheid niet euvel duidt en my ter wille wil zyn; ik weet niet, hoe anders voor het oogenblik den man te helpen en zou hem toch niet gaarne van hulp verstoken laten.

Met betuiging myner oprechte hoogachting en vereering,

van U Hoogedelgestrenge de dw. dr. in Xto

p. Titus Brandsma

O.Carm.

 


  1. Typed letter, 1 page [Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, Aalberse Archives, no. 302, p. 16].

 

@ Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

Published: Titus Brandsma Instituut 2023