Letter to Aalberse III

1905

Letter

 

M.

Osch. 25 Aug. ’05, [1]

 

Hoogedelgestrenge Heer,

’t Is lang geleden, haast een half jaar dat ik UHEG vroeg, of U een artikeltje wenschte dat een uittreksel was der Discorsi van Mgr. Radini-Tedeschi. Hiermede zend ik het UHEG.[2] Ik wachtte zoolang, omdat ik liever zelf eerst Priester was. In het bewerken zijn de reden mij niet meegevallen. Algemeen, niet juist zakelijk. En misschien heb ik de inhoud door mijn vertolking nog algemeener gemaakt. Wat er van zij. Buitengewoon tevreden ben ik er niet over en als UHEG het liever niet mocht plaatsen, dan neem ik het heel gaarne terug, al heeft U de plaatsing beloofd.

U zult wel medewerkers genoeg hebben, doch, indien U soms het een of ander artikel [i] gaarne mocht vertaald of weergegeven zien zal het mij een genoegen zijn, dit voor de Redactie v. ’t KSW te doen, mits het origineel blijve binnen de perken van het Latijn, Italiaansch, Fransch, Duitsch of Engelsch.

Goede hoofdartikelen meen ik niet te kunnen leveren, of het moest zijn de principieele uiteenzetting van een of ander punt der ethiek. Voor practische artikelen te schrijven voel ik mij te weinig bekend met de toestanden en wetten des lands. Enfin. UHEG kent mijn bedoeling en sympathie. Weet U iets geschikts, dan zal mij dit pleizier doen en ik vertrouw, dat UHEG dan wel niet weer een half jaar zal moeten wachten.

Ik herhaal intusschen, dat zoo U het gestuurde minder aanstaat, ik het liever terugzie, dan ik er U mede moest plagen. Wat als steun, zij het geen noodzakelijke steun, bedoeld wordt, moet geen last zijn.

En hiermede sluitend na U de groeten mede mijner Zeereerw. Oversten en Confraters te hebben aangeboden naast de betuiging hunner warme sympathie voor al het door UHEG verrichte werk

noem ik mij

van UHoogEdelGestrenge

in Xto de dw dr

Pater Titus Brandsma,

Carm.

 


  1. letter (manuscript), 1 paper, folded in half and written on the front and inside (i) [Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, Aalberse Archives no. 302, p. 13-14].
  2. See: Mgr Radini-Tedeschi over de plaats van den priester in het sociale leven. 

 

@ Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

Published: Titus Brandsma Instituut 2023