Frisia Catholica

1938

Article

 

Frisia Catholica

[1]

Katholiek Friesland, dat wil zeggen, de Katholieken van Friesland zien gaarne terug naar het verleden, naar de tijd, waarin geheel Friesland Katholiek was en het Katholieke leven er een wondere bloei beleefde. Het ziet gaarne terug naar de tijd, waarin de eerste geloofsverkondigers er na moeilijke jaren in slaagden de grondslag te leggen voor een heerlijke opbloei der Katholieke Kerk.

Het ziet in het verleden een aanwijzing, dat de Friese grond niet onvruchtbaar was voor ’t zaad van het Christendom en het ook nu niet is, dat wat eenmaal bloeide opnieuw een tijdperk van bloei kan ingaan, dat er tekenen zijn, die een nieuwe opbloei doen verwachten.

Het aantal Katholieken is in Friesland niet groot, maar zij, die er Katholiek zijn, zij zijn het met hart en ziel. Er is een intens, ja, sterk geloofsleven, er is godsvrucht en offervaardigheid, er is roeping tot het hoogste en edelste en die roepingen vinden steun en waardering.

Katholiek Friesland heeft ook zijn pers.

De Franciscanen in Bolsward begonnen er Ons Noorden, dat daarna naar Sneek, vervolgens naar Leeuwarden verhuisde en de Friese courant bleef, totdat men samenwerking zocht met de Katholieken van de drie Noordelijke Provinciën om een Katholiek dagblad in stand te houden. Ons Noorden ging naar Groningen, maar het bleef voor de Friezen toch het enig aangewezen Katholieke dagblad, dat, al moest het nu ook de Katholieken van twee andere Provincies tot orgaan strekken, voor Friesland niet aan betekenis inboette.

Friesland heeft Ons Noorden lief en ziet niets liever, dan dat dit dagblad mede door de steun van de beide andere provinciën, voor Friesland kan wezen wat het voor Friesland wezen moet. Wederkerig voelt zich Ons Noorden tot Friesland aangetrokken en geeft het gaarne, wat het geven kan, om er aan de eisen en wensen, behoeften en noden zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Zo hebben Directie en Redactie overwogen, of niet op een nieuwe wijze, die veler wensen zou vervullen, door Ons Noorden iets gegeven zou kunnen worden, waardoor niet alleen de banden met Friesland nauwer zouden worden aangehaald, maar ook de katholieken van Friesland de gelegenheid zouden hebben, in enger en nauwer verband over hun geschiedenis zowel over hetgeen het kerkelijk leven voor deze tijd meebrengt van gedachten te wisselen en mededelingen te ontvangen.

Onder de naam ‘Frisia Catholica’ zal Ons Noorden te beginnen met Pasen, als Zondagsblad van Ons Noorden, een wekelijks kerkblad uitgeven en door bemiddeling van de Z.E. Heren Pastoors voor alle katholieken van Friesland beschikbaar stellen.

Daarin zal gesproken worden over het mooie Friese Katholiek verleden, van onze Geloofsverkondigers, van onze Heiligen, van onze oude kerken en kloosters, van de godsvrucht der Vaderen, ook van de moed en de trouw in de tijd der verdrukking. Het zal een spiegel zijn, waarin wij ons allen, Katholieken van deze tijd, zullen spiegelen om, door het voorbeeld der voorvaderen geprikkeld, te doen, wat in deze tijd van ons gevraagd wordt. Woorden wekken, voorbeelden trekken. De geschiedenis is altijd een beproefde leermeesteresse geweest. Zij bewaart de traditie en doet die hooghouden. Zij voedt de moed en het vertrouwen.

Maar niet slechts het verleden zal spreken. Zij, die op kerkelijk terrein onze katholieken iets te zeggen hebben, allereerst de Z.E. Heren Pastoors van de onderscheiden Friese Parochies, zullen in dit weekblad in de gelegenheid zijn, op kerkelijk gebied de nodige mededelingen te doen, de nodige wenken te geven. Het geschreven woord zal een niet geringe versterking zijn van hetgeen van kansel of altaar kan worden gezegd.

Het is een blij bericht, dat ik heden in Ons Noorden plaats, een bericht dat mij bij de eerste vertrouwelijke aankondiging er van, van zeer vele Heren Pastoors blijken van waardering, ja, van geestdrift voor het plan, deed ontvangen, van alle zijden toezegging van medewerking.

De nieuwe Vereniging ‘Frisia Catholica’ heeft gemeend, met het initiatief tot deze uitgave te nemen en dit aan Ons Noorden voor te stellen, een eerste daad te hebben gesteld, die haar bestaan verklaart en wettigt. Zij heeft haar naam aan dit Kerkelijk Weekblad verbonden en zal met de zo veelzijdige toegezegde medewerking gaarne aan de wensen, die met betrekking tot zulk een uitgave in Friesland leefden, tegemoetkomen. Al zal de taal van dit Weekblad uiteraard om tot allen te kunnen spreken, de Nederlandse zijn, aan de Friese eigen taal zal ook steeds een ereplaats worden ingeruimd. Ook daardoor zal het blad zijn Fries karakter tonen.

Wij zullen de inhoud niet nader omschrijven. Wij hopen, dat deze in rijke veelzijdigheid en practische voorlichting de steeds hogere bloei van het katholieke leven in Friesland zal bevorderen, tot heil der Katholieken zelve, maar tot heil ook van heel Friesland.

 

Nijmegen, 1 April 1938.

Prof. Dr. Titus Brandsma O.Carm.

Voorzitter van ‘Frisia Catholica’.

 


  1. Published in: Ons Noorden, 9 April 1938, p. 10.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2024