Dokkum

1935

Encyclopedic entry

 

Dokkum

[1]

Dokkum is bijzonder bekend als de plaats van den marteldood van den H. → Bonifatius en Gezellen in 755. Reeds zeer spoedig werd ter herinnering hieraan te Dokkum op een daarvoor opgeworpen terp, thans het centrum der stad, een klooster voor Benedictijnen gebouwd, later omgezet in een Norbertijnen-abdij. Deze lag aan de Noordzijde van de tegenwoordige Markt, de abdijkerk lag ongeveer in het midden van de Markt,[2] evenwijdig met de parochiekerk, thans in gebruik bij de Ned. Herv. Gem., in vroeger eeuwen door de abdij bediend. De gebouwen waren onderling door een kloostergang verbonden waarvan alleen in de Prot. Kerk een spoor aanwezig is. In het verhaal van den bouw des kloosters nog uit de 8e eeuw, wordt reeds melding gemaakt van de St. Bonifatiusbron, waaraan sindsdien de gedachtenis en vereering van den H. Bonifatius verbonden is. De bron, oorspronkelijk een poel in een dichtbij de stad gelegen weiland, is thans in het midden van een plein in de stadsuitbreiding opgenomen. [189] Tegenover de bron is eenige jaren geleden door de Katholieken een processiepark aangelegd, waarbij later nog een bedevaartskapel is gebouwd. Dit is de herleving van een oude devotie. In het verhaal eener kruistochtprediking door Oliver in de 12e eeuw wordt reeds melding gemaakt van een pelgrimstocht naar Dokkum door 12 000 personen. Thans telt de jaarlijksche nationale bedevaart twee tot drieduizend personen, terwijl daarnaast een tiental andere bedevaarten het heiligdom bezoeken. In de kerk worden nog twee oude kazuifels bewaard, welke uit den tijd van den H. Bonifatius zouden stammen, doch hoewel zeer oud, toch niet zoo oud mogen worden geacht. Nog wordt in de kerk een gedeelte van den schedel van den H. Bonifatius vereerd, het andere gedeelte is in de kerk te Fulda, waar de Heilige werd begraven.

Brandsma.


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. IX. c. 188-189. This is the second part of the entry; part one is by Van der Meer. The NCI preserves the typescript.
  2. The typescript does not have: ‘de abdijkerk lag ongeveer in het midden van de Markt’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten.

Published: Titus Brandsma Instituut 2022