Annuntio vobis gaudium magnum

1929

Sermon

 

Annuntio vobis gaudium magnum

[1]

Annuntio vobis gaudium magnum quod erit omni populo[2]. Zoo zongen de Engelen boven Bethlehems velden bij de geboorte des Zaligmakers, geboren was Hij die Israel zou verlossen, het deelachtig zou maken aan de genade des Heeren. Salvator apparuit[3]. Het Godsrijk, het rijk van liefde en vrede neemt een aanvang.[4]

Zend mij. Obediens factus.[5] Naam gegeven Jezus. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zoo zend ik U.[6] Ik zal U niet als weezen achterlaten.[7] Zoon des menschen, macht vergiffenis.[8] Ontvang den H. Geest, wier zonden gij zult vergeven wij.[9]

Doet dit te mijner gedachtenis.[10] Wie mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in U.[11] Indien gij mijn vleesch niet eet zult gij het leven in U niet hebben.[12] Is zoo het priesterschap niet de voortzetting van Christus[’] zending op aarde. Leeft in den priester Jezus niet voort en ruischt om het gewijde hoofd des priesters niet als voortdurend het blijde gezang der engelen Annuntio vobis gaudium magnum.

Wat is de wereld zonder Jezus, wat is zij zonder den priester, niet den mensch beschouw ik, maar den afgezant, den plaatsbekleeder van Christus. Blijde dat wij priesters in ons midden hebben. Zoovelen sterven jong, thans 70 jaar Pastoor van Ars[13]. Feliciteer U met uw uitverkiezing, wie een ziel tot God brengt waarborg voor geluk, feliciteer U ook met uw parochie. Wat een geluk zulk een parochie te bezitten vol eerbied voor de priesterlijke waardigheid.

Christus voorbeeld lijden, teleurstelling, zelf volmaakter willen zijn. Gratia Dei sum id quod sum.[14]

 


 1. Manuscript (NCI OP90-8), 1 page. Sermon, probably in 1929.
 2. See: Antiphone Christmas Day and the Sunday after Christmas; Luke 2:10.
 3. See: Magnificat antiphone for Christmas Day.
 4. These first lines of the sermon are similar to an undated Christmas sermon: Evangelizo vobis gaudium magnum.
 5. See: Phil 2:8.
 6. See: John 20:21.
 7. See: John 14:18.
 8. See: Luke 5:20-24.
 9. See: John 20:22-23.
 10. See: Luke 22:19.
 11. See: John 6:56.
 12. See: John 6:53.
 13. Referring to Saint John Vianney (1786-1859), therefore we date this sermon in 1929. In the same year, Saint John Vianney was made patron saint of parish priests.
 14. See: 1 Cor 15:10.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2020