Anno Sjoerd (Titus) Brandsma

1934

Encyclopaedic entry

by  J. v. Rooij

 

Anno Sjoerd (Titus) Brandsma

[1]

 

Brandsma, Anno Sjoerd (kloosternaam Titus), Carmeliet en professor aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. * 23 Febr. 1881 te Ugoklooster bij Bolsward. Hij maakte zijn gymnasiale studies te Megen, deed 1897 zijn intrede in de Orde van O.L. Vrouw van den Berg Carmel te Boksmeer en werd 17 Mei 1905 priester gewijd. Doctoreerde in 1909 aan de Gregoriana te Rome in de wijsbegeerte en werd vervolgens benoemd aan het philosophicum der Orde te Oss. In 1923 volgde zijn benoeming als hoogleeraar te Nijmegen met als leeropdracht: geschiedenis der wijsbegeerte (uitgezonderd die der Grieken en Romeinen), natuurphilosophie, natuurlijke godsleer, wijsbegeerte der geschiedenis en geschiedenis der Nederlandsche mystiek. In den loop der jaren bekleedde hij in de Orde de hoogere functies van definitor, assistent-provinciaal en prior. Prof. B. leidde de uitgave der werken van de H. Teresia van Avila en bevorderde die van den H. Joannes van het Kruis. In de oprichting van “Ons Geestelijk Erf” in 1927, een tijdschrift voor de bestudeering der Ned. mystiek, had hij een zeer actief aandeel, en organiseerde de driedaagsche mystieke congressen, welke sedert enkele jaren regelmatig gehouden worden. Van zijn hand verschenen artikelen over wijsbegeerte en mystieke onderwerpen in onderscheiden tijdschriften en dagbladen. Prof. B. is voorzitter, hoofdbestuurslid of lid van een onnoembaar aantal vereenigingen en wetenschappelijke lichamen, waarvan wij slechts vermelden de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Ter bevordering van de studie in de wijsbegeerte werkte hij voor de wederinstelling van het candidaatsexamen in de wijsbegeerte, wat bij K. B. van 25 Maart 1925 werd goedgekeurd. Wie hem van nabij kent, staat verbaasd over de wondere geest- en wilskracht, welke in dat tengere lichaam schuilt. Zijn ijver en hulpvaardigheid zijn bijna spreekwoordelijk geworden. Prof. B. is de kerkelijke censor van de Katholieke Encyclopaedie. B. is ook een leidende figuur in de → Friesche Beweging: een van de 5 leden van den Provincialen, Frieschen Onderwijs Raad en bestuurslid van het → Roomsk Frysk Boun van de oprichting af.

 


  1. J. v. Rooij in: De Katholieke Encyclopaedie, Amsterdam, Joost v. d. Vondel, 1933-1938. 24 v. Deel VI (1934), c. 142-143.

 

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022