Letter to Aalberse I

1904

Letter

 

Maria
Osch 11 Maart 1904 [1]

Hoog Edel Gestrenge Heer,

Veroorloof mij, U Hoog Edel Gestrenge, naar aanleiding der drie artikelen van den heer A. Haans een vriendelijke vraag te stellen, of U het volkomen eens is met alles, wat daarin gezegd wordt.[2] Ik voor mij kan daarin niet berusten. Misschien begreep ik evenwel de zaak verkeerd. Te weinig thuis in sociologische en juridische kwesties kan ik zeer licht een grove onnauwkeurigheid hebben geschreven. Het artikel, dat hierbij gaat, geeft een andere meening, maar of ik ’t bij het rechte eind heb? U Hoog Edel Gestrenge begrijpt mij. Ik schreef, maar niet geheel gerust over den inhoud, had ik gaarne dat U Hoog Edel Gestrenge het beoordeelde en, zoo doenlijk, gerust verbeterde.

Zoo U Hoog Edel Gestrenge oordeelt, dat het [2] wezenlijk voor een goed artikel kan doorgaan, dan moge het in het gewaardeerde K.S.W. een plaats vinden, anders volstrekt niet. Ik wil absoluut met mijn prullen dat blad niet bederven, ook niet een aflevering. [3]

Ik hecht derhalve aan het oordeel van U Hoog Edel Gestrenge en hoop dat U mijn vertrouwen niet teleur zult stellen. Ik kan best tegen terugsturen of weigeren.

En dan nog een tweede vraag. Is het een nuttig werk Pater Antoine’s “Cours d’économie Sociale” te vertalen of is U Hoog Edel Gestrenge in de Duitsche, Engelsche of Fransche taal een sociologisch werk bekend, dat voor een vertaling in het Nederlandsch eerder in aanmerking [3] komt. Het antwoord kan U Hoog Edel Gestrenge vrij plaatsen in de Correspondentierubriek – zoo het tenminste dezen keer nog kan. Het K.S.W. komt iederen Zondag hier in ’t klooster. Mocht het daarvoor evenwel reeds te laat zijn, zou U Hoog Edel Gestrenge dan de goedheid willen hebben althans op de tweede vraag even te antwoorden.

Intusschen aan U Hoog Edel Gestrenge de hartelijke groeten mijner Eerw. Oversten en Broeders.

Met alle hoogachting

In Christo

fr. Titus Brandsma

Carm. Osch

  1. Titus Brandsma, “Brief aan Aalberse I”, 11-03 1904, Aalberse Archives in Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, no. 302, p. 10-12.
  2. A. Haans wrote three articles on ‘Naamloze Vennootschappen’ (Limited companies) in K.S.W. (Katholiek Sociaal Weekblad), 1904.
  3. Aalberse responded that he would not place the article. See P. J. M. Aalberse, “Brief aan Titus Brandsma”, 12-03 1904, KDC Aalberse Archieven No. 17, fol. 411.

© Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

Published: Ineke Cornet, Titus Brandsma Instituut 2020 – revised 2022